skip to Main Content

IMPRESSZUM ÉS
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A jelen adatvédelmi nyilatkozat meghatározza online ajánlatunkhoz és az ahhoz kapcsolódó honlapokhoz, funkciókhoz és tartalmakhoz, valamint a külső online jelenléthez, úgymint a közösségi média profilunkhoz (a továbbiakban együtt „Online Ajánlat”) kapcsolódóan kezelt személyes adatok (a továbbiakban: „Adatok”) típusait, körét és kezelésének célját. Az itt használt kifejezések tekintetében, úgymint „adatkezelés” vagy „adatkezelő” az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 4. cikkében foglalt definíciók alkalmazandók.

Impresszum

Green Finance Capital AG

Fürst-Franz-Josef-Straße 68

FL-9490 Vaduz

Tel.: 00423 376 44 88

E-Mail: office[at]greenfinance-capital.com

Igazgatótanács tagjai: Ing. Christian Schauer

Nyilvántartási szám: FL-0002.581.267-1

Részvénytőke: 50.000,- Euró

Adószám: LI-2581256

Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen adatvédelmi nyilatkozat meghatározza online ajánlatunkhoz és az ahhoz kapcsolódó honlapokhoz, funkciókhoz és tartalmakhoz, valamint a külső online jelenléthez, úgymint a közösségi média profilunkhoz (a továbbiakban együtt „Online Ajánlat”) kapcsolódóan kezelt személyes adatok (a továbbiakban: „Adatok”) típusait, körét és kezelésének célját. Az itt használt kifejezések tekintetében, úgymint „adatkezelés” vagy „adatkezelő” az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 4. cikkében foglalt definíciók alkalmazandók.

 

Adatkezelő

Green Finance Group AG
Fürst-Franz-Josef-Straße 68
LI-9490 Vaduz
Igazgató tanács tagjai: Ing. Christian Schauer
Impresszum:
https://greenfinance-capital.com/impressum/
A kezelt adatok típusai:
– Készletekre vonatkozó adatok (pl. nevek, címek).
– Kapcsolattartásra vonatkozó adatok (pl. e-mail címek, telefonszámok).
– Tartalomra vonatkozó adatok (pl. szövegbevitel, fényképek, videók).
– Használatra vonatkozó adatok (pl. meglátogatott honlapok, érdeklődés a tartalom iránt, belépés ideje).
– Meta/kommunikációs adatok (pl. készülékre vonatkozó információk, IP címek).
Az érintettek kategóriái
Az Online Ajánlat látogatói és felhasználói (a továbbiakban együtt „Felhasználók”).

 

Az adatkezelés célja

– Az Online Ajánlat, valamint funkcióinak és tartalmának biztosítása és a rendelkezésre bocsátása.
– Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a Felhasználókkal.
– Biztonsági intézkedések.
– Hatókör mérése/Marketing
Használt fogalmak
„Személyes Adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: „Érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító (pl. süti) vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján beazonosítható.

„Adatkezelés” vagy „Adat(ok) Kezelése”: a személyes adatok kapcsán automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége. A fogalom tágan értelmezendő és gyakorlatilag az adatokon végzett minden-, műveletet magában foglal.
„Álnevesítés”: a Személyes Adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a Személyes Adat mely Érintettre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a Személyes Adatot nem lehet kapcsolni.

„Profilalkotás”: Személyes Adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a Személyes Adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a Személyes Adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
„Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében Személyes Adatokat kezel.

 

Alkalmazandó jogalapok

A GDPR 13. cikkének megfelelően, ezúton tájékoztatjuk adatkezelésünk jogalapjairól. Amennyiben az adatvédelmi nyilatkozat nem említ jogalapot, úgy a következőket kell alkalmazni: hozzájárulás, beszerzésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és 7. cikk; szolgáltatásaink és a szerződéses intézkedések teljesítése, valamint a megkeresések megválaszolása érdekében történő Adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) b) pontja; jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében történő Adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) c) pontja; jogos érdekeink érvényesítése érdekében történő Adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) pontja. Amennyiben Személyes Adatainak Kezelése az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, a jogalap a GDPR 6. cikk (1) d) pontja.

 

Biztonsági óvintézkedések

A GDPR 32. cikkével összhangban, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtunk végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk, a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az Adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével.

Ezen intézkedések magukba foglalják különösen az adatok titkosságát, integritásának és elérhetőségének biztosítását, az adatokhoz való fizikai hozzáférés, valamint azokhoz való hozzáférés, bevitel, nyilvánosságra hozatal, az elérhetőség és szétválasztás ellenőrzésével. Emellett olyan eljárásokat hoztunk létre, amelyek biztosítják, az Érintettek jogainak gyakorlását, az Adatok törlése és az adatokkal kapcsolatos fenyegetésekre adott válaszok biztosítása érdekében. Ezen felül figyelembe vesszük a Személyes Adatok védelmét már az újabb hardverek, szoftverek és eljárások kifejlesztése vagy kiválasztása során, összhangban a beépített és adatvédelem-barát alapértelmezett adatvédelem elvével (GDPR 25. cikk).

Együttműködés szerződéses adatfeldolgozókkal és harmadik személyekkel
Amennyiben Adatkezelésünk során más személyek és társaságok (szerződéses Adatfeldolgozók és harmadik felek) részére Adatot hozunk nyilvánosságra, azokat részükre továbbítjuk vagy részükre egyéb módon biztosítunk hozzáférést az Adatokhoz, ezt kizárólag jogos felhatalmazás alapján tesszük (pl. amennyiben az Adat harmadik személyek , úgymint fizetési szolgáltatók részére történő továbbítása a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerint szükséges a szerződés teljesítéséhez), amennyiben Ön ehhez hozzájárult, amennyiben ezt jogszabályi kötelezettség írja elő, vagy jogi érdekünk alapján (pl. ügynökön, web tárhelyek, stb. alkalmazása esetén).
Amennyiben egy úgynevezett „adatfeldolgozás megrendelésére vonatkozó szerződés” alapján az Adatok kezelésével harmadik felet bízunk meg, úgy ez a GDPR 28. cikk szerint történik.

 

Továbbítás harmadik országokba

Amennyiben harmadik országban kezelünk adatot (azaz az Európai Unió (EU) vagy az Európai Gazdasági Térség (EEA) területén kívül), vagy amennyiben erre harmadik fél szolgáltatásainak felhasználása vagy Adatok harmadik felek részére történő továbbítása vagy nyilvánosságra hozatala kontextusában kerül sor, akkor ezt kizárólag (elő)szerződésben foglalt kötelezettségeink teljesítése érdekében tesszük, az Ön hozzájárulása, jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdekünk alapján. Jogszabályi vagy szerződéses felhatalmazástól függően, kizárólag akkor végzünk Adatkezelést vagy az Adatok Kezelését akkor engedélyezzük harmadik országban, amennyiben a GDPR 44. és az azt követő cikkekben foglalt különleges feltételek teljesülnek. Ez azt jelenti, hogy az Adatkezelés például különleges garanciák alapján történik, úgymint az adatvédelmi szint EU-nak megfelelő hivatalosan elismert meghatározása (pl. az USA tekintetében a „Privacy Shield”-en keresztül) vagy hivatalosan elismert különleges szerződéses kötelezettségek teljesítése (úgynevezett „általános szerződési feltételek”).

 

Az Érintettek jogai

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon annak kapcsán, hogy az érintett Adatra vonatkozóan Adatkezelés folyamatban van-e, és hogy az ilyen Adatról felvilágosítást kapjon, valamint további információt másolatot kapjon a kezelt Személyes Adatairól a GDPR 15. cikkének megfelelően.
A GDPR 16. cikkével összhangban Ön jogosult az Önre vonatkozó Adatok kiegészítését vagy az Önre vonatkozó pontatlan Adatok helyesbítését kérni.

A GDPR 17. cikk szerint Ön jogosult a releváns Adatok azonnali törlését kérni, vagy az Adatokra vonatkozó Adatkezelés korlátozását kérni a GDPR 18. cikk szerint. Ön jogosult kérni, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott Adatot megkapja, a GDPR 20. cikk szerint, valamint, hogy kérje azok más adatkezelő részére történő továbbítását. A GDPR 77. cikk szerint, Ön jogosult az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulni. Jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A visszavonás joga

Ön jogosult a GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján adott hozzájárulását a jövőre nézve visszavonni.

 

A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Adatkezelés jogalapja jogos érdekünk, Ön jogosult bármikor tiltakozni az Önre vonatkozó Adatok jövőbeni Kezelése ellen, a GDPR 21. cikkének megfelelően, különösen a direkt marketing céljaira történő Adatkezelés vonatkozásában.

Cookies (=Sütik) és a közvetlen reklám elleni tiltakozás joga
A „Cookies” ami sütiket jelent, a felhasználó számítógépén tárolt kisméretű fájlok. A sütiken belül különböző adatok tárolhatók. A sütiket elsősorban arra használják, hogy a felhasználóról (vagy arról a készülékről, amelyen a süti tárolásra kerül) információt tároljon, amikor vagy miután a felhasználó egy Online Szolgáltatást látogat meg. Az ideiglenes sütik vagy „munkamenettel kapcsolatos sütik” (= Session- Cookies) vagy „átmeneti sütik” (=transiente Cookies) azok, amelyek törlésre kerülnek, miután a felhasználó elhagyja az Online Ajánlatot és bezárja a böngészőjét. Ilyen sütikben kerülhet tárolásra például a bevásárló kosár tartalma egy online áruházban, vagy a bejelentkezés státusza. A sütiket „tartósnak” vagy „állandónak” nevezzük, ha azok azt követően is tárolva maradnak, hogy a böngészőt bezárták. Például a bejelentkezés státuszát el lehet menteni, amennyiben a felhasználó több nap után látogat el egy honlapra. A felhasználó érdeklődési köre is ilyen sütiben kerülhet tárolásra, amely hatókör mérésre vagy marketing célra kerül felhasználásra. A „Third-Party-Cookie) (=Harmadik Fél Sütije) olyan süti, amelyet az Online Ajánlat üzemeltetésért felelős személyen kívüli más szolgáltató biztosít (egyéb esetben, amennyiben azok csak az ő sütijeik, úgy „First-Party-Cookies” (=Saját Sütikről) beszélünk).

Mind ideiglenes, mind állandó sütiket használunk, és erre adatvédelmi nyilatkozatunkban felhívjuk az Ön figyelmét.
Amennyiben a felhasználó nem kívánja, hogy a számítógépén sütik kerüljenek tárolásra, úgy megkérjük, hogy böngészőjének rendszerbeállításaiban deaktiválja a megfelelő opciót. A tárolt sütiket a böngésző rendszerbeállításaiban lehet törölni. A sütik kizárása a jelen Online Ajánlat funkcionális korlátozásához vezethet.

A sütik online marketing célú használata elleni általános tiltakozás számos szolgáltatás kapcsán megtehető, különösen az amerikai http://www.aboutads.info/choices/ vagy az EU-beli http://www.youronlinechoices.com/ honlapon keresztül történő nyomon követésen (tracking) keresztül. Továbbá, a sütik tárolása elérhető úgy, hogy azok a böngésző beállításaiban kikapcsolásra kerülnek. Felhívjuk a figyelmet, hogy ez esetben a jelen Online Ajánlatnak nem minden funkciója lesz használható.

 

Az adatok törlése

Az általunk kezelt Adatok a GDPR 17. és 18. cikkének megfelelően kerülnek törlésre, illetve az Adatkezelés ennek megfelelően kerül korlátozásra. Kivéve, amennyiben a jelen adatvédelmi nyilatkozat másképp nem rendelkezik, az általunk tárolt Adatok haladéktalanul törlésre kerülnek azt követően, hogy a szándékolt cél eléréséhez már nem szükségesek és a tárolásukra vonatkozó jogi kötelezettség nem áll fenn. Amennyiben az Adatok azért nem kerülnek törlésre, mert azok egyéb, jogilag megengedett célok eléréséhez szükségesek, az Adatkezelés korlátozásra kerül. Ez azt jelenti, hogy az Adat zárolásra kerül és az Adatkezelésre egyéb célból nem kerül sor. Ez vonatkozik például az olyan Adatra, amelyet kereskedelmi vagy adózási okokból kell tárolni.

A magyar törvényi előírások szerint a tárolás kötelező időtartama 8 év a számviteli törvény (2000. évi C. törvény 169.§ (1) és (2) szerint (könyvek, feljegyzések, üzleti jelentések, számviteli dokumentumok, kereskedési könyvek, adózási szempontból jelentős okiratok, stb.) vonatkozásában; és legfeljebb 5 év a polgári törvénykönyv 6:22.§ (1) (kereskedelmi levelek) szerint.

Ausztriában a törvényes előírások szerint, a tárolás különlegesen 7 évre szól paragrafus 132, (1) általános adótörvény könyvben (könyvelési dokumentumok, számviteli dokumentumok/számlák, kontók, nyugták, üzleti iratok, bevételeknek és a kiadásoknak a felállítása, stb.), ha összefügg telkekkel akkor 22 évre és 10 évre vonatkozik, olyan dokumentumokra amelyek elektronikus teljesítményekkel függenek össze, telekommunikáció-, rádió- és televízió teljesítményeknél, amiket nem egy EU tagállam teljesített akik nem vállalkozók és ezek a Mini-One-Stop-Shopot veszik igénybe.

 

Üzletre vonatkozó feldolgozás

Továbbiakat dolgozunk fel

-szerződéses adatokat (pl. szerződési tárgya, időtartama, ügyfél kategóriája).
-fizetési adatokat (pl. banki adatok, fizetési történet)

Az ügyfeleinktől, érdeklődőktől és üzleti partnereinktől, a szerződés teljesítése, szerviz és ügyfélgondozás, marketing, reklám és piacelemzés.

 

Közvetítő szolgáltatások

Az ügyfeleink és érdeklődők adatait feldolgozzuk (a továbbiakban „Ügyfelek”) a GDPR 6. cikk, 1. bekezdése, a b) pont szerint, hogy Önökkel részére a szerződés alapján vagy szerződést megelőzően szolgáltatást tudjuk nyújtani.
Az itten lévő feldolgozandó adatok az alapvető megbizás határozza meg, a jellegét, mértékét, rendeltetését és a szükségességét a feldolgozásnak.
Ehez a továbbiakban alapvetően az ügyfelek, állomány- törzsadatai (név, cím, stb.), mint a kapcsolat adatok (e-mail cím, telefon, stb.), a szerződési adatok (a megbizás tartalma, díjazások, futamidők, adatok a közvetíttet céghez/biztosítok/teljesítmények) és fizetési adatok (provizíok, fizetési történet, stb.) tartoznak hozzá.

Mi továbbá feldolgozzuk az adatokat, amik személyekhez és tulajdonukban lévő tárgyak, jellemzőihez és körülményeihez kapcsolódnak, amennyiben a megbízásunk része.
Ezek például olyan megadott adatok is lehetnek mint a személyes életi körülmények, mobilis vagy nem mobilis tárgyi eszközök.

A megbízásunk keretében szükséges lehet, hogy különleges különleges kategóriájú adatokat kell, feldolgozzunk, a GDPR 9. cikk, (1.) szerint, ami különösen egy személy egészségét érinti.

Ehez amennyiben szükséges kifejezetten kérünk az ügyfeleinktől egy beleegyezést, a GDPR, 6. cikk, (1.), a) pontja, 7. cikk és 9. cikk, (2.) a) ponja szerint. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez vagy jogszabályilag szükséges, az ügyfeleink adatait feltárjuk vagy továbbadjuk a fedezet megkeresés keretében, üzletkötések és szerződések kivitelézsei, az adatokat szolgáltatóknak a közvetíttet teljesítményért/ tárgyakért, biztosítok, viszontbiztosítok, közvetítő poolok, müszaki szolgáltatók, további szolgáltatók, mint például az együtt müködő szövetségek, meg pénzügyi szolgáltatók, hitelintézetek és tőkebefektetési társaságok valamint társadalom biztosítási szervek, adóhivatalok, adótanácsadók, jogi tanácsadók, okleveles könyvvizsgálók, biztosítási- Ombudsman- ok és a Köztársaság Szövetségi Pénzügyi Felügyelete (BaFin).

Továbbá megbízhatunk alvállalkozókat, mint például egy alközvetítőt. Mi bekérünk egy beleegyezést az ügyfeleinktől, amennyiben feltáráshoz/átjuttatáshoz a beleegyezése az ügyfelektől szükséges (ez pl. különleges kategóriai adatok esetében lehetséges, ahogy a GDPR 9. cikk szerint, ez az eset bekövetkezhet).
Az adatok törlése a jogszabályi szavatosság és hasonló kötelezettség letelte után következik be, amelynél a szükségessége az adatok tárolásának háromévente ellenőrzik, egyébként a törvényes tárolási kötelezettség érvényes.

A törvényes archiválás kötezelettség esetében, a törlés a jogszabályi időtartama letelte után történik meg.
Megőrzési kötelezettség különlegesen német törvény szerint, a biztositok- és pénzügyi szakmába tanácsadó protokollokat 5 évre, közvetítők üzleti okmányait 7 évre és a közvetítői szerződéseket 5 évre valamint, a kereskedelmi törvényileg jelentős dokumentumokat átlagosan 6 évre és adó törvény releváns dokumentumokat 10 évre.

 

Szerződés szerinti szolgáltatások

A szerződéses partnereink és az érdekelt felek, valamint más megrendelők, ügyfelek, megbízók vagy szerződéses partnerek adatait feldolgozzuk (továbbiakbanegységesen: „szerződő partner”) a GDPR 6. cikk, (1.), b) pontja szerint, annak érdekében, hogy a szerződési vagy előszerződési kötelezettségünkel Önnel szemben teljesítsük.
A feldolgozott adatok jellegét, hatókörét és célját, valamint a feldolgozás szükségességétől, alapul szolgáló szerződéses jogviszony határozza meg.

A feldolgozott adatokhoz aszerződő partnereinknek k törzsadatai tartoznakó (pl. nevek és címek), kapcsolattartási adatok (pl. e-mail címek és telefonszámok) valamint szerződéssel kapcsolatos adatok (pl. igénybe vett szolgáltatások, a szerződés tartalma, szerződési kommunikáció, kapcsolattartók nevei) és fizetési adatok (pl. bankszámla megjelölése, fizetés gyakorlata).

Alapvetően különleges kategoriáu személyes adatokat nem dolgozunk fel, kivéve, ha részei egy megbizott vagy szerződés szerinti feldolgozásnak.

Mi feldolgozunk olyan adatokat, amik igazolják és teljesítik a szükséges szerződéses teljesítményeket és figylemeztetjük az adatai szükségességére, amennyiben a szerződési partnereknek nem nyilvánvaló.
Az adatok közzététele, külsőleges személyeknek vagy vállalatoknak, csak akkor következik be, ha a szerződés keretében szükséges.
A ránk bizott adatot, amit egy megbízás keretében kaptunk, a megbizó utasítása valamint a vonatkozó szabályok szerint dolgozzuk fel.

Az online szolgáltatásunk igénybe vétel keretében, az IP – címeket és a pontos időpontot el tudjuk menteni, ami bármely használatot, érint.
A tárolás alapja, a megengedett érdekeinken keresztül kerül sor, ahogy a felhasználó érdekein, a védelem visszaélés és más jogusaltalan használat ellen. Alapvetően kizárt az adatok továbbadása egy harmadik személynek kivéve, ha a saját igényeinket követjük a GDPR, 6. cikk, (1), f) pontja szerint szükséges vagy egy törvényileg kötlezettség áll fenn a GDPR 6. cikk, 1. bekeszdése, c) pontja szerint.

Az adatok törlése akkor következik be, amikor az adatok szerződéses vagy törvényes teljesítése a gondozási kötelezettség, valamint esedékesen szavatosság- és hasonló kötelezettségekkel való bánásmód, amikor ezek már nem szükségesek, valamennyiben a szükségességét az adatok tárolását háromévenként ellenőrzik, de egyébként maga a tárolásra, a törvényes kötelezettségek érvényesek.
Adminisztráció, pénzügyi könyvvitel, irodaszervezés, kapcsolatkezelés
Az Adatok Kezelését adminisztratív feladataink, valamint üzleti tevékenységünk szervezése, a pénzügyi könyvvitel és a jogi kötelezettségeknek való megfelelés, úgymint az archiválás körében is végezzük. Ennek során ugyanazokat az Adatokat kezeljük, amelyek Kezelését a szerződéses szolgáltatásaink nyújtásának keretében is végezzük. Az Adatkezelés jogalapja ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) c) pontja és a GDPR 6. cikk (1) f) pontja. Az Adatkezelés az ügyfeleket, az érdekelt feleket, az üzletfeleket és a honlap látogatóit érinti. Az Adatkezelés célját és az érdekeltségünket az adminisztráció, a pénzügyi könyvvitel, az irodaszervezés és az Adatok archiválása jelenti, azaz az olyan feladatok elvégzése, amelyek üzleti tevékenységünk fenntartását, feladataink teljesítését és szolgáltatásaink nyújtását szolgálják. Az Adatok törlése a szerződéses szolgáltatások és szerződéses kapcsolattartás tekintetében megfelel az ezen Adatkezelési tevékenységek során meghatározott Adatoknak.
Az Adatokat az adóhatóság, tanácsadók, úgymint adótanácsadók és könyvvizsgálók, valamint egyéb díjhivatalok és fizetési szolgáltatók részére tárjuk fel, illetve nekik továbbítjuk.
Továbbá, üzleti érdekeltségünk alapján beszállítókról, szervezőkről és egyéb üzleti partnerekről is tárolunk információt, pl. a későbbi kapcsolatfelvétel céljából. Ezen Adatokat, amelyek alapvetően céghez kapcsolódnak, csak abban az esetben kerülnek selejtezésre, ha az Érintett azok kezelése ellen tiltakozik.

 

Gazdásági elemzés és piackutatás

Üzleti tevékenységünk gazdaságos működtetése, a piaci trendek, valamint szerződéses partnereink és a Felhasználók kívánságainak felismerése érdekében, az üzleti tranzakciók, szerződések, megkeresések, stb. kapcsán rendelkezésünkre álló Adatokat elemezzük annak érdekében, hogy megtaláljuk az Ön igényeinek a leginkább megfelelő megoldásokat. A GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján készletekre vonatkozó adatokat, szerződéses adatokat, fizetési adatokat, felhasználási adatokat, meta adatokat kezelünk, az érintett személyek a szerződéses partnereket, érdekelt feleket, ügyfeleket, az Online Ajánlatok látogatóit és Felhasználóit foglalják magukba.
Az elemzéseket gazdaságosság értékelés, marketing és piackutatás céljából végezzük. Figyelembe tudjuk venni a regisztrált Felhasználók profiljait pl. az általuk igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó információval. Az elemzések segítenek nekünk abban, hogy jobban felhasználó-barátokká váljunk, optimalizáljuk a termékek körét, és hogy fejlesszük az üzleti hatékonyságot. Az elemzések kizárólag a saját céljainkat szolgálják, és azok nem kerülnek nyilvánosságra, kivéve, amennyiben azok összegzett értékeket tartalmazó, anonimizált elemzések.

Amennyiben ezen elemzések vagy profilok személyhez kapcsolódnak, azok törlésre vagy anonimizálásra kerülnek a Felhasználó általi megszüntetéskor, egyébként pedig a szerződés megkötésétől számított két év elteltével. Emellett, a makro ökonómiai elemzéseket és az általános trendeket anonim módon készítjük el.

 

Adatvédelmi információ a jelentkezési eljárásban

A jelentkezők Adatai kapcsán kizárólag a jelentkezési eljárás céljából és annak keretein belül végzünk Adatkezelést, a jogi előírásoknak megfelelően. A jelentkezők Adatainak kezelése az (elő)szerződéses kötelezettségeinknek a jelentkezési eljárás körében való teljesítése érdekében történik, a GDPR 6. cikk (1) b) és a GDPR 6. cikk (1) f) pontjában meghatározottak szerint, amennyiben az Adatkezelés pl. jogi eljárásokkal összefüggésben számunkra szükségessé válik (Németországban még a paragrafus 26 is érvényes).
A jelentkezési eljárás során a jelentkezőknek jelentkezői Adatokat kell rendelkezésünkre bocsátaniuk. Amennyiben online adatlapot adunk, azon a szükséges jelentkezői Adatok meg vannak jelölve, egyébként azok a munkakörből vezethetők le, és alapvetően a jelentkező személyével kapcsolatos információkat, postai és kapcsolattartási címet és a jelentkezéshez tartozó dokumentumokat, úgymint motivációs levelet, önéletrajzot és bizonyítványokat tartalmaznak. Emellett a jelentkezők önkéntes alapon további információkat bocsáthatnak a rendelkezésünkre.
A jelentkezésük megküldésével a jelentkezők tudomásul veszik, hogy Adataiknak a jelentkezési eljárás céljaira jogos érdekünk alapján kezelésjük a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt típusnak és körnek megfelelően.
Amennyiben a jelentkezési eljárásban a GDPR 9. cikk (1) értelmében vett Személyes Adatok különleges kategóriái kerülnek önkéntes alapon közlésre, azok Adatkezelését szintén a GDPR 9. cikk (2) b) pontjának megfelelően végezzük (pl. egészségügyi adat, úgymint a súlyosan fogyatékos státusz vagy etnikai hovatartozás), a jelentkező kifejezett hozzájárulása alapján. Amennyiben a jelentkezési eljárás részeként a jelentkezőktől a GDPR 9. cikk (1) értelmében vett Személyes Adatok különleges kategóriáinak közlését kérjük, azok kezelését emellett a GDPR 9. cikk (2) a) pontjának megfelelően is végezzük (pl. egészségügyi adat, amennyiben erre az adott szakma gyakorlásához szükség van).
Ahol erre lehetőséget biztosítunk, a jelentkezők jelentkezéseiket honlapunkon, online adatlap kitöltésével is elküldhetik. Az Adatok korszerűen titkosított módon kerülnek részünkre továbbításra.

A jelentkezők jelentkezéseiket e-mailben is elküldhetik. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy az e-mailek általában nem titkosított formában kerülnek elküldésre, és a jelentkezők saját maguk kötelesek azok titkosításáról gondoskodni. Következésképpen, nem tudunk felelősséget vállalni a jelentkezésnek a feladó és a szerverünkhöz való megérkezés közötti továbbítási útvonalért, ezért javasoljuk az online adatlap használatát vagy a postai feladást. Az online adatlap és az e-mail útján történő jelentkezés helyett a jelentkezőknek lehetőségük van a jelentkezést postai úton is elküldeni.

Sikeres jelentkezés esetén a jelentkező által rendelkezésre bocsátott Adatot a munkaviszony céljából a továbbiakban is szükséges kezelnünk. Egyéb esetben, amennyiben az állásajánlatra vonatkozó jelentkezés sikertelen, a jelentkező Adatait töröljük. A jelentkezői Adatokat töröljük továbbá, amennyiben a jelentkezést visszavonták, amelyre a jelentkezők bármikor jogosultak.

A jelentkezés indokolt visszavonásától függően, a törlésre hat hónapos időtartamot követően kerül sor annak érdekében, hogy válaszolni tudjunk a jelentkezéssel kapcsolatos esetleges további kérdésekre. Az utazási költségtérítéssel kapcsolatos számlák az adóelőírásoknak megfelelően kerülnek archiválásra.

 

Talent- Pool

A jelentkezési eljárás részeként lehetőséget biztosítunk a jelentkezők részére, hogy a GDPR 6. cikk (1) b) pontjában és 7. cikkében meghatározott hozzájárulásos alapon egy két éves időtartamra részt vegyenek a Talent- Poolban „Tehetség Bázisban”.

A Tehetség Bázisban lévő jelentkezési dokumentumokat kizárólag a jövőbeli álláshirdetések és a munkavállalók felkutatásának keretein belül kezeljük, és azok legkésőbb a határidő lejártakor megsemmisítésre kerülnek. Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a Tehetség Bázisban való részvételhez történő hozzájárulásuk önkéntes alapú, az nem befolyásolja a folyamatban lévő jelentkezési eljárást, és hozzájárulásukat a jövőre nézve bármikor visszavonhatják.

 

Akismet anti-spam tesztelés

Online szolgáltatásunk az Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA által nyújtott „Akismet” szolgáltatást használja. A használat alapja a GDPR 6. cikk (1) f) szerinti jogos érdekünk. Ez a szolgáltatás megkülönbözteti a valódi személyek kommentjeit a spam kommentektől. Minden komment egy amerikai szerverre kerül megküldésre, ahol összehasonlítás céljából négy napon keresztül elemzésre és tárolásra kerülnek. Amennyiben egy kommentet spam kategóriába sorolnak, az ennél hosszabb időre kerül tárolásra. Ez az információ tartalmazza a beírt nevet, az e-mail címet, az IP címet, a komment tartalmát, az utaló személyt, a használt böngészőre vonatkozó információt, a számítógépes rendszert és a bejegyzés idejét.

Az Akismet Adatgyűjtéséről és használatáról a továbbiakban lásd az Automattic adatvédelmi szabályzatát: https://automattic.com/privacy/.
A Felhasználók használhatnak álnevet vagy tartózkodhatnak a nevük vagy e-mail címük megadásától. Ön teljesen meg tudja akadályozni az Adatok továbbítását, amennyiben nem használja a kommentelés funkciót (sajnos nem látunk egyéb olyan megoldást, amely ugyanennyire hatékony lenne).

 

Profilképek visszakeresése a Gravatar-ból

Online Ajánlatunkon belül az Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA által nyújtott Gravatar szolgáltatást használjuk.

A Gravatar egy olyan szolgáltatás, ahol a felhasználók regisztrálhatják és tárolhatják profilképeiket és e-mail címeiket. Ha a felhasználók az adott e-mail címmel más online felületen hozzászólásokat vagy kommenteket hagynak, a profilképük megjeleníthető a hozzászólás vagy komment mellett. Ebből a célból a felhasználó által megadott e-mail cím a Gravatar részére titkosított formában továbbításra kerül annak ellenőrzésére, hogy ahhoz tartozik-e tárolt profil. Ez az e-mail cím továbbításának egyetlen célja és az más célból nem kerül felhasználásra, hanem ezt követően törlésre kerül.

A Gravatar- használatának alapja a GDPR 6. cikk (1) f) pontjában meghatározott jogos érdekünk, mivel a Gravatar-t arra használjuk, hogy a hozzászólások és kommentek szerzőinek lehetőséget biztosítsunk a hozzászólásaik személyre szabására profil kép hozzáadásával.
A képek megjelenítésével a Gravatar megismeri a felhasználó IP címét, mivel ez szükséges a böngésző és az online szerver közötti kommunikációhoz. A Gravatar Adatgyűjtéséről és használatáról a továbbiakban lásd az Automattic adatvédelmi szabályzatát: https://automattic.com/privacy/.

Ha a Felhasználó nem szeretné, hogy az e-mail címéhez kapcsolódó felhasználói kép a Gravatar kommenteknél megjelenjen, úgy a kommenteléshez olyan e-mail címet kell használnia, amely nincs tárolva a Gravatarban. Felhívjuk a figyelmet, hogy lehetőség van arra, hogy a Felhasználó anonim vagy semmilyen e-mail címet ne használjon, amennyiben nem szeretné, hogy a saját e-mail címe a Gravatar részére megküldésre kerüljön. A Felhasználó teljesen meg tudja akadályozni az Adatok továbbítását, amennyiben nem használja a kommentelés funkciót.

Emoji-k és smiley-k visszakeresése

WordPress blogunkon belül a grafikus emojikat (vagy smiley-kat), azaz érzelmeket kifejező grafikus fájlokat használunk, amelyeket külső szerverekről szerzünk be. Ebben az esetben a szerverek szolgáltatói gyűjtik a felhasználók IP címét. Ez azért szükséges, hogy az Emoji fájlok a Felhasználók böngészőihez továbbításra kerülhessenek. Az Emoji szolgáltatást az Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA nyújtja. Az Automattic adatvédelmi szabályzata: https://automattic.com/privacy/. A használt szerver domain-ek az s.w.org és a twemoji.maxcdn.com, amelyek legjobb tudomásunk szerint úgynevezett tartalomszolgáltató hálózatok, azaz olyan szerverek, amelyek kizárólag a fájlok gyors és biztonságos továbbítását szolgálják és ahonnan a felhasználók személyes Adatai a továbbítást követően törlésre kerülnek.

Az Emoji-k használatának alapja a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogos érdekünk, azaz az Online Ajánlatunk vonzó megjelenéséhez fűződött érdekünk.

 

Kapcsolatfelvétel

Amennyiben a Felhasználó felveszi velünk a kapcsolatot (pl. kapcsolat felvételi adatlap útján, e-mailen, telefonon vagy közösségi média útján), a Felhasználó adatait a megkeresés feldolgozása céljából kezeljük, amely a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti jogalapon (szerződés teljesítése) történik. A Felhasználó Adatai ügyfélkapcsolat-kezelési rendszerben („CRM” rendszer) vagy hasonló lekérő szervezetben kerül tárolásra.

A megkereséseket töröljük, amennyiben azokra már nincs szükség. A szükségességet kétévente felülvizsgáljuk; emellett a jogszabályban foglalt archiválási kötelezettségek alkalmazandók.

Newsletter (= Hírlevél)

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt hírlevelünk tartalmáról, valamint a regisztrációs, továbbítási és statisztikai értékelési eljárásokról, továbbá az Ön tiltakozási jogairól. A hírlevelünkre történő feliratkozással Ön hozzájárul annak küldéséhez, valamint a lent leírt eljárások lefolytatásához.

A hírlevél tartalma: Reklámra vonatkozó információt tartalmazó hírleveleket, e-maileket és más elektronikus értesítéseket (a továbbiakban „Hírlevél”) kizárólag a címzett hozzájárulásával vagy jogszabály engedélyével küldünk. Amennyiben a Hírlevél tartalma a regisztráció keretein belül kifejezetten meghatározásra kerül, ez a Felhasználó hozzájárulása tekintetében döntő jelentőségű. Emellett Hírleveleink információt tartalmaznak a termékeinkről és az ahhoz kapcsolódó tudnivalókról (pl. biztonsági utasítások), valamint információt ajánlatokról, promóciókról és cégünkről.

Double-Opt-In és naplózás: A Hírlevelünkre való feliratkozás úgynevezett Double-Opt-In eljárás keretében történik. Ez azt jelenti, hogy Ön a regisztrációt követően egy e-mailt fog kapni, amelyben regisztrációjának megerősítésére kérjük. Ez a megerősítés azért szükséges, hogy külső e-mail címmel senki ne tudjon regisztrálni. A Hírlevélre való feliratkozás naplózva van annak érdekében, hogy a regisztrációs eljárást a jogszabályi előírásoknak megfelelően bizonyítani lehessen. Idetartozik a login és a megerősítés ideje, valamint az IP cím tárolása. Ugyanígy naplózva vannak az Ön Adataiban bekövetkezett, és a kézbesítési szolgáltatónál tárolt változások.

Regisztrációs adatok: A Hírlevélre való feliratkozáshoz elegendő, ha megadja az e-mail címét. Opcionálisan arra kérjük, adjon meg egy nevet, hogy a Hírlevélben, személyesen tudjuk Önt megszólítani.
A Hírlevél elküldése és az azzal kapcsolatos siker-ráta mérés alapja a címzett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és a GDPR 7. cikke szerint. Meg a távközlési törvény (továbbiakban: TKG) §107 (2) illetve a jogszabály felhatalmazása §107 (2 és 3) szerint.

A regisztrációs eljárás a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján kerül naplózásra. Felhasználó-barát és biztonságos Hírlevél rendszert kívánunk működtetni, amely megfelel az üzleti érdekeinknek, a felhasználók elvárásainak és lehetővé teszi a hozzájárulás bizonyítását.

Leiratkozás/visszavonás – Ön jogosult a Hírlevelünkről bármikor leiratkozni, azaz hozzájárulását visszavonni. Minden Hírlevél végén megtalálja a leiratkozáshoz szükséges linket. Jogos érdekünk alapján, a leiratkozott e-mail címeket a korábbi hozzájárulás megadásának bizonyítása érdekében legfeljebb három évig tárolhatjuk, mielőtt azokat töröljük. Ezen Adatok kezelése az esetleges követelésekkel szembeni védelem céljára korlátozott. Egyéni törlési kérelem bármikor lehetséges, feltéve, hogy a hozzájárulás korábbi megléte egyúttal megerősítésre kerül.

 

Hírlevél – Newsletter2Go

A Hírlevelek kézbesítését a Newsletter2Go GmbH kézbesítési szolgáltató, Nürnberger Straße 8, 10787 Berlin, Németország, végzi. A kézbesítési szolgáltató adatvédelmi szabályzatát megtalálja itt: https://www.newsletter2go.de/datenschutz/. A kézbesítési szolgáltató a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogos érdekünk és a GDPR 28. cikk (3) első mondata szerinti adatfeldolgozási megállapodás alapján kerül kijelölésre.

A kézbesítési szolgáltató jogosult a címzettek adatait anonimizált formában, azaz az egyes Felhasználókhoz való hozzárendelés nélkül felhasználni, a saját szolgáltatásainak optimalizálása vagy fejlesztése érdekében, pl. a kézbesítés műszaki optimalizálásához és a Hírlevél megjelenítéséhez vagy statisztikai célokra. Ugyanakkor a kézbesítési szolgáltató a Hírlevelünk címzettjeinek Adatait nem használja fel arra, hogy saját maga írjon nekik, vagy, hogy az Adatokat harmadik fél részére továbbítsa.

 

Newsletter (=Hírlevél) – Siker-ráta mérés

A Hírlevelek tartalmaznak úgynevezett „webjelzőt” (web-beacon), azaz olyan egy pixel méretű fájlt, amely a szerverünkből (vagy amennyiben kézbesítési szolgáltatót alkalmazunk, annak szerveréből) kerül visszakeresésre, amikor a Hírlevelet megnyitják. Ezen visszakeresés körén belül, elsődlegesen olyan technikai információkat gyűjtünk, mint a böngészőre és az Ön rendszerére vonatkozó információk, valamint az Ön IP címe és a visszakeresés ideje.
Ezen információk a szolgáltatások műszaki fejlesztése érdekében kerülnek felhasználásra, műszaki adatok vagy célcsoportok és olvasási szokásaik alapján, visszakeresési pontjaik (amelyek az IP cím segítségével határozhatók meg) vagy belépési idejük alapján. A statisztikai vizsgálatok azt is hivatottak meghatározni, hogy a Hírlevelet megnyitották-e és ha igen, mikor, valamint, hogy mely linkekre kattintottak rá. Technikai okokból ez az információ az egyes Hírlevél címzettekhez társítható. Ugyanakkor sem mi, sem – alkalmazása esetén – a kézbesítési szolgáltató nem törekszik az egyes Felhasználók megfigyelésére. Az elemzések inkább arra szolgálnak, hogy felismerjük a Felhasználóink olvasási szokásait, és hogy a tartalmainkat ezekhez igazítsuk, vagy, hogy az egyes Felhasználók érdeklődésének megfelelően más tartalmakat küldjünk.

 

Hosting (=tárhely szolgáltatás)

Az általunk használt tárhely szolgáltatások az alábbi szolgáltatások nyújtását biztosítják: infrastruktúra és platform szolgáltatások, számítógép kapacitás, tárhely és adatbázis szolgáltatás, biztonsági szolgáltatás és műszaki karbantartási szolgáltatás, amelyeket a jelen online szolgáltatás üzemeltetéséhez használunk.
Ennek során saját magunk vagy tárhely szolgáltatónkon keresztül az ügyfelek, érdekelt felek és a jelen Online Ajánlat látogatóinak készletekre vonatkozó adatait, kapcsolattartásra vonatkozó adatait, tartalomra vonatkozó adatait, szerződéses adatait, felhasználási adatait, meta adatait és kommunikációs adatait kezeljük, amelynek alapja a jelen Online Ajánlat hatékony és biztonságos működtetéséhez fűződő jogos érdekünk, a GDPR 6. cikk (1) f) pontjának megfelelően, a GDPR 28. cikkével együtt (adatfeldolgozási szerződés megkötése).

 

Belépési adatok és Logfiles (=naplófájlok) gyűjtése

Cégünk és/vagy Tárhely szolgáltatónk, a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján, Adatot tárol minden egyes, a jelen szolgáltatásnak helyt adó szerverre történő belépésről (úgynevezett szerver naplófájlok). A belépési Adatok körébe tartozik a honlap neve, amelybe a belépés történt, a belépés fájlja, dátuma és ideje, a továbbított adat mennyisége, a sikeres belépésről szóló értesítés, a böngésző típusa és verziója, a Felhasználó operációs rendszere, az utaló URL (a korábban meglátogatott oldal), az IP cím és az Adatokat bekérő szolgáltató.

A Logfile információ biztonsági okokból (pl. a visszaélések vagy csalások tisztázására) legfeljebb 7 napos időtartamra tárolásra, majd ezt követően törlésre kerül. Az olyan Adatokat, amelyek további tárolása bizonyítási célra szükséges, mindaddig nem töröljük, ameddig az adott incidens végérvényesen tisztázásra nem került.

 

Google Analytics

A Google Analytics-et, a Google LLC („Google”) webes elemző szolgáltatását jogos érdekünk (azaz a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti, az Online Ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működéséhez fűződő érdekünk) alapján használjuk. A Google sütiket használ. A süti által generált, az Online Ajánlat Felhasználó általi használatára vonatkozó információt általában egy amerikai Google szerverre továbbítják, ahol tárolásra kerül.

A Google az Adatvédelmi Pajzs Megállapodás szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik, és mint ilyen, garantálja az Európai adatvédelmi szabályoknak való megfelelést (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

A Google ezt az információt cégünk nevében kezeli, annak érdekében, hogy online szolgáltatásaink Felhasználók általi használatát kiértékelje, a jelen Online Ajánlat aktivitásáról jelentéseket készítsen, és részünkre a jelen Online Ajánlat és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson. Az Adatkezeléssel érintett Adatokból álnevesített Felhasználói profilok készülhetnek.

A Google Analytics-et kizárólag az IP anonimizálás bekapcsolásával használjuk. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás egyéb tagállamaiban a Felhasználók IP címeit a Google lerövidíti. A teljes IP cím csak kivételes esetekben kerül továbbításra az amerikai Google szerverre és ottani lerövidítésre.

A Felhasználó böngészője által továbbított IP cím más Google Adattal nem kerül egyesítésre. A Felhasználók meg tudják akadályozni a sütik használatát, ha a böngészőjükben kiválasztják a megfelelő beállításokat, illetve a sütik használatát úgy is meg tudják akadályozni, ha a böngészőjükben kiválasztják a megfelelő beállításokat, továbbá meg tudják akadályozni, hogy a sütik használatáról a Google információt gyűjtsön és ezen információk Google általi feldolgozását, ha a böngészőjükben kiválasztják a megfelelő beállításokat, valamint meg tudják akadályozni a sütik használatát, ha a böngészőjükben kiválasztják a megfelelő beállításokat és letöltik és installálják az alábbi linken elérhető böngésző plug-in-t: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

További információ a Google általi Adat használat, a beállítások és a tiltakozási lehetőségek kapcsán megtalálható a Google adatvédelmi nyilatkozatában (https://policies.google.com/technologies/ads) és a Google reklámok megjelenítésére vonatkozó beállításokban (https://adssettings.google.com/authenticated).
A Felhasználó Személyes Adatai 14 hónap utána törlésre vagy anonimizálásra kerülnek.

 

Google Univerzális Analitika

A Google Analytics-et „univerzális analitika” formájában használjuk. Az „Univerzális Analitika” egy olyan Google eljárásra utal, amelynek során a Felhasználói analitika álnevesített felhasználói azonosító alapján történik, ezáltal álnevesített profilt hozva létre a Felhasználó részére, a különböző készülékek használatára vonatkozó információkkal (úgynevezett „cross-device tracking”).

 

Célcsoport létrehozása a Google Analytics segítségével

A Google Analytics-et a Google és partnerei által elhelyezett reklámok hirdetési szolgáltatásaink keretein belüli megjelenítésére kizárólag olyan Felhasználók részére használjuk, akik érdeklődést mutattak Online Ajánlatunk iránt, vagy akik bizonyos jellemzőkkel rendelkeznek (pl. meghatározott témák vagy termékek iránt érdeklődnek, amely a látogatott honlapok alapján kerül meghatározásra), amelyeket továbbítunk a Google-nek (úgynevezett „remarketing” vagy „Google Analytics Közönség”). A Remarketing Közönség segítségével azt is biztosítani szeretnénk, hogy a reklámjaink megfeleljenek a Felhasználók potenciális érdeklődési körének.

 

Google AdWords és Conversion (=Konverzió) mérése

Jogos érdekünk (azaz a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti, az Online Ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működéséhez fűződő érdekünk) alapján, használjuk a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google”) szolgáltatásait.
A Google az Privacy-Shield- (=Adatvédelmi Pajzs) Megállapodás szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik, és mint ilyen, garantálja az Európai adatvédelmi szabályoknak való megfelelést (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Annak érdekében, hogy a Google hirdetési hálózaton (pl. keresési eredményekben, videókon, honlapokon, stb.) reklámokat helyezzünk el, a Google „AdWords” online marketing módszert használjuk, hogy azok olyan Felhasználóknál jelenjenek meg, akik feltételezhetően érdeklődnek ezen reklámok iránt. Ezáltal lehetővé válik, hogy Online Ajánlatunkra vonatkozóan, illetve azon belül célzottabban tudjunk reklámokat elhelyezni annak érdekében, hogy a Felhasználók részére kizárólag olyan reklámokat mutassunk be, amelyek potenciálisan egyeznek az érdeklődési körükkel. Amennyiben például a Felhasználónak olyan termékekre vonatkozó reklámokat mutatunk, amelyek iránt más Online Ajánlatokon érdeklődik, ezt „Remarketingnek” hívjuk. Ebből a célból, amikor Ön honlapunkra vagy más olyan honlapra látogat, amelyen a Google Reklám Hálózat aktív, a Google közvetlenül végrehajt egy kódot és Re(marketing) tag-eket (láthatatlan grafikákat vagy kódokat, amelyek „webjelzőként” [web beacon] is ismertek) helyez el a honlapon. Ezek segítségével egy egyéni Cookie (=süti), azaz egy kis file tárolásra kerül a Felhasználó készülékén (hasonló technológiák is használhatók a sütik helyett). Ebben a fájlban feljegyzésre kerül, hogy a Felhasználó mely honlapokra látogat el, mely tartalmak érdeklik és mely ajánlatokra klikkelt rá, továbbá, rögzítésre kerülnek a böngésző és az operációs rendszerre vonatkozó műszaki információk, az utaló honlapok, a látogatási idő és az Online Ajánlat használatára vonatkozó további információk.

Emellett egyedi „Conversion-Cookie” (=Konverzió-Sütit) is kapunk. A sütik segítségével összegyűjtött információt a Google arra használja, hogy konverziós statisztikát készítsen a részünkre. Ugyanakkor kizárólag azon Felhasználók anonim összesített számát ismerjük, akik a reklámra kattintottak, és akiket egy Conversion-Tracking-Tag irányított vissza az oldalra, és nem kapunk olyan információt, amely alapján a Felhasználót személyesen azonosítható.

A Felhasználói Adatokra vonatkozó Adatkezelés álnevesítve történik a Google hirdetési hálózaton belül. Azaz, a Google nem tárolja a Felhasználó nevét vagy e-mail címét és azon Adatkezelést nem végez, hanem a releváns sütikre vonatkozó Adatok Adatkezelését végzi az álnevesített Felhasználói profilokon belül. Ez azt jelenti, hogy a Google szempontjából a reklámokat nem egy konkrétan meghatározott személy részére kezelik és jelenítik meg, hanem a süti gazdája részére, függetlenül attól, hogy ez ki. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a Felhasználó kifejezetten engedélyezte a Google számára az Adatok ezen álnevesítés nélküli kezelését. A Felhasználóról összegyűjtött információ a Google részére továbbításra, és az Amerikában található Google szerveren tárolásra kerül.
A Google általi Adat felhasználásokról, beállításokról és tiltakozási lehetőségekről további információ található a Google adatvédelmi nyilatkozatában (https://policies.google.com/technologies/ads) és a Google reklámok megjelenítésére vonatkozó beállításokban (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

Jetpack (WordPress Stats)

Jogos érdekünk (azaz a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti, az Online Ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működéséhez fűződő érdekünk) alapján, használjuk a Plugin Jetpack-et (jelen esetben a „Wordpress Stats” alfunkciót), amely tartalmaz egy, a látogatók belépésének statisztikai értékelésére szolgáló eszközt és amelynek szolgáltatója az Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. A Jetpack „sütiket” használ, amelyek az Ön számítógépén elhelyezett szöveges fájlok, amelyek segítik a honlapot abban, hogy elemezni tudja, hogy a Felhasználók miként használják az oldalt.
A süti által generált, az Online Ajánlat Ön általi használatára vonatkozó információ egy Amerikában található Google szerveren kerül tárolásra. Az Adatkezeléssel érintett Adatokból Felhasználói profilok hozhatók létre, azonban ezek csak elemzésre, nem pedig reklámcélokra kerülnek felhasználásra. További információért lásd az Automattic adatvédelmi szabályzatát: https://automattic.com/privacy/ és a Jetpack sütikre vonatkozó tájékoztatását: https://jetpack.com/support/cookies/.

 

Facebook Pixel, Testre Szabott Közönség és Facebook Konverzió

Az Online Ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működéséhez fűződő jogos érdekünk alapján az Online Ajánlatunkon belül a Facebook közösségi média úgynevezett „Facebook Pixeljét” használjuk, amelyet a Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, vagy, amennyiben Ön EU tagállambeli lakos, a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország („Facebook”) üzemeltet.

A Facebook az Privacy-Shield (=Adatvédelmi Pajzs) Megállapodás szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik, és mint ilyen, garantálja az Európai adatvédelmi szabályoknak való megfelelést (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

A Facebook Pixel segítségével a Facebook egyrészt képes a reklámok (úgynevezett „Facebook-Ads” = reklámok) megjelenítésének célcsoportjaként meghatározni az Online Ajánlatunk látogatóit. Ennek megfelelően az általunk elhelyezett Facebook Reklámok megjelenítéséhez a Facebook Pixelt kizárólag olyan Facebook Felhasználóknál alkalmazzuk, akik érdeklődést mutattak az Online Ajánlatunk iránt, vagy akik bizonyos jellemzőkkel rendelkeznek (pl. meghatározott témák vagy termékek iránt érdeklődnek, amely a látogatott honlapok alapján kerül meghatározásra), amelyeket továbbítunk a Facebooknak (úgynevezett „Custom Audiences” = „Testre Szabott Közönség”). A Facebook Pixels segítségével azt is biztosítani szeretnénk, hogy Facebook Reklámjaink megfeleljenek a Felhasználók potenciális érdeklődési körének és ne legyenek zavaróak. A Facebook Pixel lehetővé teszi számunkra azt is, hogy statisztikai és piackutatási célból nyomon kövessük a Facebook Reklámok hatékonyságát, azáltal, hogy megmutatja, a Felhasználók a Facebook Reklámra való klikkelést követően tovább lettek-e irányítva a honlapunkra (ú.n.„Conversion” = „Konverzió”).
A Facebook az Adatok Kezelését a Facebook adathasználati szabályzata alapján végzi. Ennek megfelelően, a Facebook Reklámok megjelenítésére vonatkozó általános információk megtalálhatók a Facebook adatkezelési szabályzatában: https://www.facebook.com/policy.php. A Facebook Pixelre vonatkozó különleges információk és részletek, valamint működésük módja megtalálható a Facebook súgó felületén: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Ön dönthet úgy, hogy nem kívánja, hogy a Facebook Pixel Önre vonatkozó információkat gyűjtsön és azokat a Facebook Reklámok megjelenítéséhez felhasználja. Ahhoz, hogy beállítsa, milyen típusú reklámokat lásson a Facebook-on, kérjük, látogasson el a Facebook által felállított oldalra és kövesse a használat alapú reklámok beállításaira vonatkozó utasításokat: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. A beállítások függetlenek a használt platformtól, azaz azok minden készülékre alkalmazhatók, úgymint asztali számítógép vagy mobil készülék.
Ön jogosult úgy is dönteni, hogy nem kívánja a sütik használatát a hatókör mérésére és reklámcélokra, a hálózati reklám kezdeményezés kizárási (opt-out) oldalán (http://optout.networkadvertising.org/) és az amerikai honlapon (http://www.aboutads.info/choices) vagy az európai honlapon (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

 

Online jelenlét a közösségi médiában

Online jelenlétet tartunk fenn közösségi hálózatokon és platformokon annak érdekében, hogy kommunikálni tudjunk az ott aktív ügyfelekkel, az érdekeltekkel és Felhasználókkal, és hogy szolgáltatásainkról tájékoztatni tudjuk őket. Az egyes hálózatok és platformok használatával kapcsolatban az egyes operátorok általános szerződési feltételei és Adatkezelési irányelvei irányadók.
Amennyiben Adatvédelmi Nyilatkozatunk másképp nem rendelkezik, azon Felhasználók Adataira vonatkozóan végzünk Adatkezelést, akik a közösségi hálózaton és platformon belül kommunikálnak velünk, pl. honlapunkon cikkeket posztolnak, vagy részünkre üzenetet küldenek.

 

Harmadik felek szolgáltatásainak és tartalmainak integrálása

Jogos érdekünk (azaz a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti, az Online Ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működéséhez fűződő érdekünk) alapján, Online Ajánlatunk körében használunk harmadik félhez tartozó tartalmakat vagy általuk ajánlott szolgáltatásokat, tartalmaik vagy szolgáltatásaik, úgymint videók vagy betűtípusok (a továbbiakban egységesen „Tartalom”) integrálása érdekében.
Ez minden esetben feltételezi, hogy ezen Tartalmak harmadik fél szolgáltatója részére a Felhasználó IP címe láthatóvá válik, mivel az IP cím nélkül nem lennének képesek a Tartalmat a böngészőjük részére elküldeni. Következésképpen, ezen Tartalmak megjelenítéséhez szükség van az IP címre. Törekszünk arra, hogy csak azon Tartalmakat használjuk, amelyek szolgáltatói az IP címeket kizárólag a Tartalmak sugárzására használják. Harmadik felek statisztikai vagy marketing célokra úgynevezett pixel tag-eket (láthatatlan grafikák, amelyek „webjelzőként” [„web beacon”] is ismertek) is használhatnak. A „Pixel Tag-ek” használhatók olyan információk értékelésére, mint a honlap oldalainak látogatói forgalma. Az álnevesített információ tárolható továbbá sütikben a Felhasználó készülékén, továbbá, tartalmazhatják a böngésző és az operációs rendszerre vonatkozó műszaki információt, az utaló honlapokat, a látogatási időt és a honlapunk használatára vonatkozó további információk, és egyéb forrásokból származó információkkal is összeköthetőek.

 

Vimeo

Integrálhatjuk a „Vimeo” platformról származó, a Vimeo Inc., Címzett: Jogi Osztály, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA szolgáltató által közzétett videókat. Adatvédelmi Szabályzat: https://vimeo.com/privacy. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a Vimeo használhatja a Google Analytics-et és hivatkozunk az adatvédelmi szabályzatra (https://www.google.com/policies/privacy) és a Google Analytics-ből való leiratkozási opciókra (Opt-Out) (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) vagy a Google beállításaira a marketing célú Adatfelhasználás kapcsán (https://adssettings.google.com/).

 

Youtube

Integráljuk a „YouTube” platformról származó, a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA szolgáltató által közzétett videókat. Adatvédelmi Szabályzat: https://www.google.com/policies/privacy/, Leiratkozás (=Opt-Out): https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Google Fonts (=Betűtípusok)

Integráljuk a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA szolgáltató által közzétett betűtípusokat („Google Betűtípusok”). Adatvédelmi Szabályzat: https://www.google.com/policies/privacy/, Leiratkozás (=Opt-Out): https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Google ReCaptcha

Integráljuk a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA szolgáltató számítógépes bot felismerési funkcióját, pl. az online adatlapokba való bejegyzésekre vonatkozóan („ReCaptcha”). Adatvédelmi Szabályzat: https://www.google.com/policies/privacy/, Leiratkozás (=Opt-Out): https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Google Maps

Integráljuk a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA szolgáltató „Google Maps” szolgáltatása által közzétett térképeket. Az Adatkezeléssel érintett Adatok lehetnek különösen az IP címek és a Felhasználók tartózkodási helyére vonatkozó Adatok, amelyek gyűjtése hozzájárulásuk (amelyet általában a mobil készülékeik beállításai keretében adnak meg) nélkül nem történik meg. Az Adatok az USA-ban kezelhetők. Adatvédelmi Szabályzat: https://www.google.com/policies/privacy/, Leiratkozás (=Opt-Out): https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Typekit betűtípus az Adobe-tól

Jogos érdekünk (azaz a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti, az Online Ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működéséhez fűződő érdekünk) alapján, külső „Typekit” betűtípust használunk az Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írország szolgáltatóktól. Az Adobe az Adatvédelmi Pajzs Megállapodás szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik, és mint ilyen, garantálja az Európai adatvédelmi szabályoknak való megfelelést (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active).

 

Facebook közösségi plugin-ok alkalmazása

Jogos érdekünk (azaz a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti, az Online Ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működéséhez fűződő érdekünk) alapján, felhasználjuk a facebook.com közösségi hálózat Közösségi Plugin-jait („Plugin-ok”), amelyet a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország („Facebook”) üzemeltet. A plugin-ok interakciós elemeket vagy tartalmakat (pl. videókat, grafikákat vagy szövegekhez való hozzászólásokat) jeleníthetnek meg és azok valamelyik Facebook logo (fehér „f” betű kék háttérrel, a „like” kifejezés, a „like” vagy „felmutatott hüvelykujj” jel) által ismerhetők fel, vagy „Facebook Közösségi Plugin” jelzéssel vannak ellátva. A Facebook közösségi Plugin-jainak listája és megjelenése itt tekinthető meg: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

A Facebook az Adatvédelmi Pajzs Megállapodás szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik, és mint ilyen, garantálja az Európai adatvédelmi szabályoknak való megfelelést (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
Amennyiben a Felhasználó a jelen Online Ajánlat olyan funkcióját használja, amely ilyen Plugin-t tartalmaz, a készüléke közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szerverekkel. A Plugin tartalma a Facebook-ból közvetlenül továbbításra kerül a Felhasználó készülékére és a Felhasználó által az Online Ajánlatba integrálásra kerül. Az Adatkezeléssel érintett Adatokból Felhasználói profilok hozhatók létre. Következésképpen, nem rendelkezünk befolyással a Facebook által az ezen Plugin segítségével végzett adatgyűjtés mértékére, így a Felhasználót legjobb tudásunkban megfelelően tájékoztatjuk.
A Plugin-ok integrálása révén a Facebook-hoz beérkezik az információ, amely szerint a Felhasználó megnyitotta az Online Ajánlat megfelelő oldalát. Amennyiben a Felhasználó a Facebook-ba be van bejelentkezve, úgy a Facebook hozzárendeli a látogatást a Felhasználó Facebook fiókjához. Amikor a Felhasználók a Plugin-okkal kapcsolatot teremtenek, pl. a like gombra való kattintással vagy kommenteléssel, a megfelelő információ az Ön készülékéről közvetlenül a Facebook részére továbbításra, és ott tárolásra kerül. Amennyiben a Felhasználó nem Facebook használó, ettől még a Facebook számára lehetséges az IP címének ismerete és tárolása. A Facebook szerint Németországban csak egy anonimizált IP- cím kerül tárolásra.
Az Adatok gyűjtésének célja és köre, és a további Adatkezelés, valamint az Adatok Facebook általi felhasználása, továbbá a kapcsolódó, a Felhasználó adatvédelmét szolgáló jogok és beállítási opciók megtalálhatók a Facebook adat felhasználási szabályzatában: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Amennyiben egy Felhasználó tagja a Facebooknak és nem kívánja, hogy a Facebook a jelen Online Ajánlaton keresztül rá vonatkozó információkat gyűjtsön és azokat a Facebook tagsági Adataihoz hozzákapcsolja, úgy az Online Ajánlatunk használatát megelőzően ki kell jelentkeznie a Facebookból. és törölnie kell a sütiket. A további beállítások és az Adatok reklámcélra való felhasználása elleni tiltakozás a Facebook profil beállításoknál lehetségesek: https://www.facebook.com/settings?tab=ads vagy az amerikai honlapon http://www.aboutads.info/choices/ vagy az európai honlapon http://www.youronlinechoices.com/. A beállítások platformfüggetlenek, azaz azok minden készülékre alkalmazhatók, asztali számítógépen vagy mobil készüléken egyaránt.

RA Dr. Thomas Schwenker készítette, adatvédelmi generátoral

Back To Top