skip to Main Content

TIRÁŽ A PROHLÁŠENÍ
O OCHRANĚ ÚDAJŮ

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vyjadřuje o způsobu, rozsahu a účelu zpracování údajů osobního rázu (dále jen „údaje“) během naší online nabídky a s ní spojenými webovými stránkami, funkcemi a obsahem a také externí internetovou prezentací, jako např. naším social media profilem (dále společně označeno jako „online nabídka“ nebo „webová stránka“). S ohledem na použitou terminologii, jako např. „zpracování“ nebo „správce“ odkazujeme na definice v článku 4 o obecném nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Tiráž

Green Finance Capital AG

Fürst-Franz-Josef-Straße 68

FL-9490 Vaduz

Tel.: 00423 376 44 88

E-Mail: office[at]greenfinance-capital.com

Správní rada: Ing. Christian Schauer

Registrační číslo: FL-0002.581.256-8

Základní kapitál společnosti: 50.000,- EUR

DIČ: LI-2581256

Prohlášení o ochraně údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vyjadřuje o způsobu, rozsahu a účelu zpracování údajů osobního rázu (dále jen „údaje“) během naší online nabídky a s ní spojenými webovými stránkami, funkcemi a obsahem a také externí internetovou prezentací, jako např. naším social media profilem (dále společně označeno jako „online nabídka“ nebo „webová stránka“). S ohledem na použitou terminologii, jako např. „zpracování“ nebo „správce“ odkazujeme na definice v článku 4 o obecném nařízení o ochraně údajů (GDPR).

 

Správce

Green Finance Group AG

Fürst-Franz-Josef-Straße 68

LI-9490 Vaduz

Správní rada: Ing. Christian Schauer

Tiráž: https://greenfinance-capital.com/cs/tiraz-ochrana-osobnich-udaju/


Druhy zpracovaných údajů:

– Stavové údaje (např. jméno, adresa).

– Kontaktní údaje (např. e-mail, telefon).

– Údaje o obsahu (např. vkládání textu, fotografie, videa).

– Údaje o užívání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, čas přístupu).

– Metadata a data o komunikaci (např. informace o zařízeních, IP adresách).


Kategorie subjekt údajů

Navštěvníci a uživatelé online nabídky (dále označujeme subjekty údajů souhrnně také jako „uživatele“).


Účel zpracování:

– poskytování online nabídky, jejich funkcí a obsahů

– odpovídání na žádosti o kontakt a komunikace s uživateli

– bezpečností opatření

– měření dosahu/marketing.


Použitá terminologie

„Osobní údaje“ jsou všechny informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); za identifikovatelnou se považuje fyzická osoba, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo obzvláště prostřednictvím přiřazení k nějakému identifikátoru jako je jméno, identifikační číslo, lokalita, online identifikátor (např. cookie) nebo jeden nebo více charakteristických znaků, které jsou výrazem fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.

„Zpracování“ je každý proces provedený s pomocí nebo bez pomoci automatizovaného postupu, nebo každá taková řada procesů v souvislosti s osobními údaji. Tento pojem má daleký rozsah a pojímá prakticky každý kontakt s daty.

„Pseudonymizace“ je zpracování osobních údajů takovým způsobem, aby osobní údaje nemohly být přiřazeny bez přizvání dodatečných informací k specificky dotyčné osobě, pokud tyto dodatečné informace jsou odděleně podrženy a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zaručují, že osobní údaje nejsou přiděleny identifikované nebo identifikovatelné osobě.

„Profilování“ je jakýkoliv druh automatizovaného zpracování osobních údajů, který spočívá v tom, že jsou používány osobní údaje, aby byly vyhodnocovány určité osobní aspekty, které se vztahují na fyzickou osobu, obzvláště aby byly aspekty analyzovány nebo předpovídány s ohledem na pracovní výkon, ekonomickou situaci, zdraví, osobní záliby, zájmy, důvěryhodnost, chování, místo pobytu nebo přesun této fyzické osoby.

Jako „správce“ je označena fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiné místo, která sama nebo společně s dalšími osobami rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů.

„Zpracovatel“ je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiné místo, která zpracovává osobní údaje z pověření odpovědné osoby.


Rozhodující právní základ

V souladu s čl. 13 GDPR Vás informujeme o právních základech našeho zpracování údajů. Pokud není právní základ v prohlášení o ochraně údajů zmíněn, platí toto: právním základem pro vyžádání svolení je čl. 6 odst. 1 písm. a a čl. 7 GDPR, právním základem pro zpracování k plnění našich služeb a k realizaci smluvních opatření a také k zodpovídání dotazů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, právním základem pro zpracování k plnění našich právních závazků je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR, a právním základem pro zpracování k zachování našich oprávněných zájmů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pro případ, že je nezbytné zpracování osobních údajů pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby , slouží čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR jako právní základ.


Bezpečnostní opratření

V souladu s čl. 32 GDPR jsou učiněna vhodná technická a organizační opatření s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, aby byla poskytnuta úroveň ochrany přiměřená riziku.

K opatřením náleží obzvláště zabezpečení diskrétnosti, integrita a dostupnost údajů prostřednictvím kontroly fyzického přístupu k údajům, a také jich se týkajícího přístupu, vkládání, předávání, zabezpečení dostupnosti a jejich oddělení. Dále jsme zavedli postupy, které zabezpečují dodržení práv subjektů, mazání údajů a reakci na ohrožení údajů. Kromě toho zohledňujeme ochranu osobních údajů již při vývoji, resp. při výběru hardwaru, softwaru a také postupů, v souladu s principem záměrné a standardní ochrany osobních údajů (čl. 25 GDPR).


Spolupráce se zpracovateli a třetími osobami

Pokud v rámci našeho zpracování vyzradíme údaje dalším osobám a firmám (zpracovatelům nebo třetím osobám), pokud jim tyto zprostředkujeme nebo jim poskytneme jiný přístup k údajům, stane se tak na základě zákonného svolení (např. pokud je to nezbytné k plnění smlouvy, zprostředkování údajů třetí osobě, stejně jako poskytovatelům platebních služeb, dle čl. 6, odst. 1 písm. b GDPR), pokud jste souhlasili, pokud tak stanoví právní povinnost nebo na základě našich oprávněných zájmů (např. při využití pověřené osoby, poskytovatele webhostingu apod.).

Pokud pověříme třetí osobu se zpracováním údajů na základě tzv. „smlouvy o zpracování“, stane se tak na základě čl. 28 GDPR.


Předání do třetí země

Pokud zpracováváme údaje ve třetí zemi (tzn. mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, nebo se tak stane v rámci využití služeb třetí osoby nebo zveřejněním, resp. předáním údajů třetí osobě, nastane tak jen, pokud se tak děje k plnění našich (před)smluvních povinností na základě Vašeho svolení, na základě právních závazků nebo na základě našich oprávněných zájmů. S podmínkou zákonných nebo smluvních svolení zpracováváme nebo necháme zpracovat údaje ve třetí zemi jen při předložení zvláštních předpokladů čl. 44 dle GDPR. Tzn. zpracování se uskuteční např. na základě zvláštních záruk, jako na základě oficiálně uznaného stanovení úrovně ochrany dat odpovídající EU (např. pro USA prostřednictvím „Privacy Shield“) nebo na základě respektování oficiálně uznávaných speciálních smluvních závazků (tak zvané „standardní smluvní doložky“).


Práva subjektu údajů

Máte právo požadovat od správce potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou zpracovávány a máte právo získat informace o těchto údajích a také máte právo na další informace a kopie údajů dle čl. 15 GDPR.

Dle čl. 16 GDPR máte právo na doplnění neúplných osobních údajů nebo opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají.

V souvislosti s čl. 17 GDPR máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, resp. v souvislosti s čl. 18 GDPR máte právo na to, aby správce omezil zpracování údajů.

V souvislosti s čl. 20 GDPR máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytli správci, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.

Kromě toho máte dle čl. 77 GDPR právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.


Právo na odvolání

Dle čl. 7 odst. 3 GDPR máte právo svůj souhlas kdykoli s účinností do budoucna odvolat.


Právo na vznesení námitky

Máte právo kdykoli vznést námitku proti příštímu zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, v souvislosti s čl. 21 GDPR. Námitku lze vznést obzvláště, pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu.


Cookies a právo vznést námitku při přímém marketingu

Jako „cookies“ jsou označeny krátké textové soubory, které jsou ukládány v počítačích uživatelů. V cookies mohou být uloženy různé údaje. Cookie slouží primárně k tomu, aby údaje o uživateli (resp. o zařízení, na kterém je uložena cookie) během nebo také po jeho návštěvě webové stránky uložila.

Jako dočasné cookies, resp. „session cookies“ nebo „transiente cookies“ jsou označeny cookies, které jsou smazány poté, co uživatel opustí webovou stránku a zavře internetový prohlížeč. V jedné takové cookie může být uložen např. obsah nákupního košíku v internetovém obchodě nebo přihlašovací status. Jako „permanentní“ nebo „persistentní“ jsou označeny cookies, které zůstanou uloženy i po zavření internetového prohlížeče. Tak může např. zůstat uložen stav přihlášení, když uživatel webovou stránku po několika dnech navštíví. Taktéž mohou být v takovém cookie uloženy zájmy uživatele, které jsou použity pro měření dosahu nebo marketingové účely. Jako „cookie třetí strany“ („third party cookie“) se označují cookies, které jsou nabízeny jinými poskytovateli než je správce, který provozuje webové stránky (v ostatních případech, pokud jsou to jeho cookies, jde o cookies první strany („first party cookies“).

Můžeme použít dočasné a trvalé soubory cookies a objasnit to v rámci prohlášení o ochraně osobních údajů.

V případě, že si uživatel nepřeje, aby byly soubory cookies uloženy na jeho počítači, je požádán o deaktivování příslušné možnosti v nastavení jeho internetového prohlížeče. Uložené cookies mohou být smazány v nastavení internetového prohlížeče. Zakázání ukládání souborů cookies může vést k omezení funkcí této webové stránky.

Všeobecný nesouhlas s používáním cookies, které jsou použity pro účely online marketingu, může být oznámen, při značném množství služeb, především v případě sledování přes americkou (USA) stránku http://www.aboutads.info/choices/ nebo EU stránku http://www.youronlinechoices.com/. Dále může být vypnuto ukládání cookies prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče. Dovolujeme si Vás upozornit, že poté případně nebudete moct používat všechny funkce této webové stránky.


Mazání údajů

V souladu s čl. 17 a 18 GDPR budou námi zpracované údaje smazány nebo budou v jejich zpracování omezeny. Pokud tak není v rámci Prohlášení o ochraně údajů výslovně uvedeno, budou osobní údaje, které jsou u nás uloženy, smazány, jakmile nebudou potřebné pro jejich zamýšlený účel a jejichž smazání nebude odporovat žádné zákonné povinnosti o uchování. Pokud osobní údaje nebudou smazány, protože jsou potřebné pro jiné a ze zákona povolené účely, bude jejich zpracování omezeno. Tzn. osobní údaje budou zablokovány a nebudou zpracovány pro další účely. To platí např. pro údaje, které musejí být uchovány z obchodních nebo daňově právních důvodů.

V souladu s právními předpisy v Německu se uchování uskuteční zejména po dobu 10 let podle § 147 odst. 1 Nařízení (Anordnung), § 257 odst. 1 č. 1 a 4, odst. 4 ObchZ (knihy, záznamy, hlášení, účetní doklady, obchodní portfolia, pro zdanění relevantních podkladů apod.) a 6 let dle § 257 odst. 1 a 3, odst. 4 ObchZ (obchodní korespondece).

V souladu s právními předpisy v Rakousku se uchování uskuteční zejména po dobu 7 let dle § 132 odst. 1 Daňového řádu (Bundesabgabeordnung) (podklady pro účetnictví, doklady/faktury, konta, doklady, obchodní dokumenty, soupis příjmů a výdajů apod.), po dobu 22 let v souvislosti s pozemky a po dobu 10 let při podkladech v souvislosti s elektronicky poskytnutými službami, telekomunikačními, rozhlasovými a televizními službami, které jsou poskytnuty nepodnikateli v členských státech Evropské unie a pro které se používá služba Mini One Stop Shop (MOSS).


Zpracování vztahující se k předmětu obchodu

Dodatečně zpracováváme:

– smluvní údaje (např. předmět smlouvy, doba platnosti, kategorie zákazníků)

– platební údaje (např. bankovní spojení, historie plateb) našich zákazníků, zájemců a obchodních partnerů za účelem poskytování smluvního plnění, servisu a péče o zákazníky, marketingu, reklamy a průzkumu trhu.


Zprostředkování

Zpracováváme údaje našich zákazníků, klientů a zájemců (jednotné označení jako „zákazníci“) dle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, abychom vůči nim zajistili naše smluvní nebo předsmluvní plnění.

Data při tom zpracovaná, způsob, rozsah a účel a nezbytnost jejich zpracování jsou určeny podle jejich základního zadání. K tomu patří v zásadě stavové a kmenové údaje zákazníků (jméno, adresa apod.), stejně jako kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefon apod.), smluvní údaje (obsah pověření, odměny, doby platnosti, údaje o zprostředkovaných podnicích/pojistitelích/službách) a platební údaje (provize, platební historie apod.). Dále můžeme zpracovat údaje o vlastnostech a okolnostech osob nebo jim náležícím věcem, pokud tyto náleží do předmětu naší zakázky. Tyto mohou být např. údaje o osobních životních podmínkách, movitém i nemovitém majetku.

V rámci našeho pověření může být také nezbytné, že zpracujeme zvláštní kategorie údajů dle čl. 9 odst. 1 GDPR, zde především údaje o zdravotním stavu osoby. K tomu vyžadujeme, pokud je to nezbytné, dle č. 6 odst. 1 písm. a, čl. 7, čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR výslovné svolení zákazníka.

Pokud je to pro plnění smlouvy nebo ze zákona nezbytné, zveřejňujeme nebo předáváme údaje zákazníků v rámci dotazů o pojistném krytí, sjednání a uzavření smluvních údajů poskytovateli zprostředkovaných služeb/objektů, pojišťovatelů, zajistitelů, databáze makléřů, technických poskytovatelů služeb, ostatních poskytovatelů služeb jako např. spolupracujících svazů, rovněž i poskytovatelů finančních služeb, úvěrových ústavů a investičních společností a také orgány sociálního zabezpečení, finanční úřady, daňových poradců, právních poradců, auditorů, pojišťovacích ombudsmanů a ústavů, Spolkový ústav pro dohled nad finančními službami (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht).

Dále můžeme pověřit subdodavatele, jako např. subzprostředkovatele. Souhlas zákazníka si vyžádáme, pokud je tento nezbytný k zveřejnění/předání (což např. může být v případě zvláštních kategorií dle čl. 9 GDPR). Smazání údajů se uskuteční po uplynutí zákonných záručních a srovnatelných povinností, přičemž nezbytnost uchování údajů je přezkoumána každé tři roky, jinak platí zákonná povinnost vést záznamy.

V případě zákonné povinnosti archivace je smazání provedeno po jejím uplynutí. Je povinnost uchovávat především dle německého práva v pojišťovací a finanční oblasti záznamy z jednání po dobu 5 let, potvrzení o uzavření obchodu makléřem po dobu 7 let a makléřské smlouvy po dobu 5 let, stejně jako po dobu 6 let obchodně právně relevatní dokumenty a po dobu 10 let daňově právně relevantní dokumenty.


Smluvní plnění

Zpracováváme údaje našich smluvních partnerů, stejně jako ostatních zadavatelů, zákazníků, mandantů, klientů nebo smluvních partnerů (jednotně označeno jako „smluvní partneři) dle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, abychom vůči nim zajistili naše smluvní nebo předsmluvní plnění. Zde zpracované údaje, povaha, rozsah a účel a nezbytnost jejich zpracování je určena základním smluvním vztahem.

Ke zpracovaným údajům náleží stavové údaje našich smluvních partnerů (např. jména a adresy), kontaktní údaje (např. e-mailové adresy a telefonní čísla) a také smluvní data (např. požadované služby, obsah smluv, smluvní komunikace, jména kontaktníh osob) a platební údaje (např. bankovní spojení, platební historie).

Zvláštní kategorie osobních údajů v zásadě nezpracováváme, pokud jsou tyto součástí pověřených nebo smluvních zpracování.

Zpracováváme údaje, které jsou nezbytné k vysvětlení a plnění smluvních závazků a odkazují na nezbytnost jejich uvádění, pokud tato není smluvnímu partnerovi zřejmá. Zveřejnění externím osobám nebo společnostem se uskuteční jen, pokud je to nezbytné v rámci smlouvy. Při zpracování údajů přenechaným nám v rámci zakázky jednáme dle pokynů zadavatele, jakož i dle zákonných předpisů.

V rámci využití našich online služeb můžeme uložit IP adresu a čas příslušného uživatelského chování. Uložení se uskuteční jak na základě našich oprávněných zájmů, tak na základě uživatelských zájmů na ochranu před zneužitím a jiným neoprávněným užitím. Předávání těchto údajů třetím osobám se v zásadě neuskutečňuje, kromě toho je-li to nezbytné pro sledování našich nároků dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR nebo zde existuje zákonná povinnost dle čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

Smazání údajů se uskuteční, pokud tyto údaje už nejsou potřeba pro naplnění smluvních a zákonných povinností a také pro zacházení s možnými záručními a srovnatelnými povinnostmi, přičemž nezbytnost uchování údajů je přezkoumána každé tři roky, jinak platí zákonná povinnost vést záznamy.


Administrativa, finanční účetnictví, kancelářská organizace, spravování kontaktů

Zpracováváme údaje v rámci administrativních úkolů a také v rámci organizace naší firmy, finančního účetnictví a souladu právních povinností, jako např. archivace. Při tom zpracováváme ta data, která zpracováváme v rámci poskytování našich smluvních služeb. Podklady pro zpracování jsou v čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR, čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Zpracování se týká zákazníků, zájemců, obchodních partnerů a návštěvníků webových stránek. Náš zájem a účel zpracování spočívá v administrativě, finančním účetnictví, kancelářské organizaci, archivaci údajů, tedy úkolů, které slouží k zajištění naší obchodní činnosti, k plnění našich úkolů a poskytování našich služeb. Mazání údajů s ohledem na plnění smlouvy a smluvní komunikaci odpovídá těm údajům, jež jsou uvedeny při jejich zpracování.

Zveřejňujeme nebo předáváme při tom údaje finanční správě, finančním poradcům, jako např. daňovým poradcům nebo auditorům a také jiným poskytovatelům platebních služeb.

Kromě toho uchováváme na základě našich ekonomických zájmů údaje o dodavatelích, organizátorech a jiných obchodních partnerech, např. za účelem pozdějšího navázání kontaktu. Tyto údaje, jež z většiny souvisí s podnikáním, uchováváme v zásadě trvale.


Ekonomické analýzy a průzkum trhu

Abychom mohli ekonomicky řídit naše podnikání a rozpoznat tendence trhu, přání smluvních partnerů a uživatelů, analyzujeme údaje, které máme k dispozici pro obchodní transakce, smlouvy, dotazy apod. Zpracováváme přitom stavové údaje, komunikační údaje, smluvní údaje, platební údaje, uživatelské údaje, metadata na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, a přitom k subjektům údajů patří smluvní partneři, zájemci, zákazníci, návštěvníci a uživatelé webových stránek.

Analýzy se uskutečňují za účelem zhodnocení podnikání, marketingu a průzkumu trhu. Současně můžeme zohlednit profily registrovaných uživatelů s informacemi, např. o jimi využitých službách. Analýzy nám slouží ke zvyšování uživatelské spokojenosti, optimalizaci naší nabídky a hospodárnosti podniku. Analýzy slouží pouze nám a nejsou externě zveřejněny, pokud nejde o anonymní analýzy se souhrnými hodnotami.

Pokud se tyto analýzy nebo profily vztahují na osoby, budou s výpovědí uživatele smazány nebo anonymizovány, obyčejně po dvou letech od uzavření smouvy. Jinak se dle možností celopodnikové ekonomické analýzy a všeobecná stanovení tendencí provádějí anonymně.


Pravidla ochrany osobních údajů ve výběrových řízeních

Zpracováváme údaje uchazečů o místo jen za účelem a v rámci výběrového řízení v souladu s právními požadavky. Zpracování údajů uchazečů o místo se uskuteční s cílem splnit naše (před)smluvní závazky v rámci výběrového řízení ve smyslu čl. 6 odst 1 písm. b GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, pokud je pro nás zpracování osobních údajů např. v rámci právních postupů nezbytné (v Německu platí dodatečně § 26 BDSG (Bundesdatenschutzgesetzt)).

Výběrové řízení vyžaduje, aby nám uchazeči o místo sdělili své údaje. Nezbytné údaje uchazeče o místo jsou, pokud je k dispozci online formulář, označeny, jinak vyplývají z popisu pracovní pozice, v zásadě k tomu náleží údaje o osobě, doručovací adresa a kontaktní adresa a příslušné podklady pro výběrové řízení jako průvodní dopis, životopis a vysvědčení. Kromě toho nám uchazeči mohou dobrovolně sdělit dodatečné informace.

S odevzdáním žádosti o přijetí do zaměstnání souhlasí uchazeči se zpracováním jejich osobních údajů za účelem výběrového řízení v souladu se způsobem a rozsahem stanovených v tomto prohlášení o osobních údajích.

Pokud jsou v rámci výběrového řízení dobrovolně sděleny kategorie o osobních údajích ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR, následuje dodatečně jejich zpracování dle čl. 9 odst. 2 písm. b GDPR (např. údaje o zdravotním stavu, jako např. zdravotní postižení, nebo etnický původ). Pokud jsou v rámci výběrového řízení po uchazeči požadovány zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR, následuje jejich dodatečné zpracování dle čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR (např. údaje o zdravotním stavu, pokud jsou nezbytné pro vykonávaní dané pracovní pozice).

Pokud je online formulář k dispozici, mohou uchazeči odevzdat žádosti o zaměstnání prostřednictvím tohoto online formuláře na naší webové stránce. Údaje jsou dle stavu techniky zakódovány a nám předány.

Dále nám mohou uchazeči odeslat žádost o místo e-mailem. Při tom Vás žádáme, abyste vzali na vědomí, že e-maily nejsou v zásadě posílány zakódovaně a uchazeči se musí sami postarat o zakódování. Proto nemůžeme převzít zodpovědnost za přenos žádosti o přijetí do zaměstnání mezi odesílatelem a příjemcem na našem serveru, a proto raději doporučujeme použít online formulář nebo poštovní doručení. Vedle možnosti zaslání žádosti o místo prostřednictvím online formuláře a e-mailu mají uchazeči možnost poslat nám svou žádost o zaměstnání poštou.

Osobní údaje, jež jsou uchazečem o místo dány k dispozici, mohou být v případě úspěšného přijímacího řízení dále zpracovány pro účely zaměstnaneckého poměru. V opačném případě, tedy pokud výběrové řízení na danou pracovní pozici nebylo úspěšné, jsou uchazečovy údaje smazány. Uchazečovy údaje jsou rovněž smazány, pokud je žádost o místo stažena, k čemu jsou uchazeči o místo kdykoliv oprávněni.

Vymazání následuje, s výhradou odvolání uchazeče, po uplynutí doby 6 měsíců, abychom mohli případné navazující otázky k žádosti o místo zodpovědět a abychom vyhověli zákonu o rovném zacházení (Gleichbehandlungsgesetz). Doklady o případných náhradách za vzniklé cestovní náklady jsou v souladu s daňovými předpisy archivovány.


Databáze talentů

V rámci žádosti o místo nabízíme uchazečům možnost zařazení do naší „databáze talentů“ po dobu dvou let na základě souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b a čl. 7 GDPR.

Žádosti o místo v „databázi talentů“ se zpracovávají v rámci budoucích oznámení o volných pracovních místech a v rámci hledání zaměstnanců a jsou zničeny nepozději po uplynutí lhůty. Uchazeči o místo jsou poučeni o tom, že zařazení do databáze talentů je s jejich souhlasem dobrovolné, nemá žádný vliv na aktuální výběrové řízení a že mohou tento souhlas kdykoli v budoucnosti odvolat a také vůči němu vznést námitku ve smyslu čl. 21 GDPR.


Akismet – filtrování spamu

Naše webové stránky využívají služby „Akismet“, který je nabízen firmou Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. Používání se uskutečňuje na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. S pomocí této služby mohou být rozlišeny kometáře skutečných lidí od spamových komentářů. K tomu jsou poslány všechny komentáře na server v USA, kde jsou analyzovány a uloženy po čtyři dny pro účely srovnání. Je-li komentář klasifikován jako spam, budou od této doby uloženy jeho údaje. K těmto údajům patří zadané jméno, e-mailová adresa, IP adresa, obsah kometáře, referer, údaje o použitém internetovém prohlížeči a také počítačový systém a čas přístupu.

Další informace o shromažďování a používaní údajů nástrojem Akismet najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Uživatelé mohou používat pseudonym, nebo mohou upustit od zadání jména nebo e-mailové adresy. Přenosu údajů můžete zcela zabránit tím, že nepoužijete náš systém kometářů. To by však byla škoda, ale bohužel nevidíme žádnou jinou alternativu, která by pracovala stejně efektivně.


Spuštění profilového obrázku z Gravataru

Používáme během naší online nabídky a obzvláště na blogu službu Gravatar společnosti Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA.

Gravatar je služba, ke které se uživatelé mohou přihlásit a uložit zde profilový obrázek nebo e-mailovou adresu. Pokud uživatelé se stávající e-mailovou adresou uloží příspěvky nebo komentáře na jiných internetových prezentacích (především na blozích), mohou být tyto profilové obrázky zobrazeny vedle jejich příspěvků nebo kometářů. K tomu je Gravataru zakódovaně předána e-mailová adresa, jež je sdělena uživatelem, za účelem kontroly, zda je k ní uložen profil. To je jediný účel předání e-mailové adresy a tato není použita pro jiné účely, nýbrž je poté smazána.

Používání Gravataru se uskutečňuje na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, protože s pomocí Gravataru nabízíme autorům příspěvků a komentářů možnost perzonalizovat jejich příspěvky profilovým obrázkem.

Zobrazením obrázků se Gravatar dozví IP adresu uživatelů, protože je to nezbytné pro komunikaci mezi internetovým prohlížečem a online servisem. Další informace o shromažďování a používaní údajů Gravatarem lze najít v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Pokud si uživatelé nepřejí, aby se jejich profilový obrázek spojený s e-mailovou adresou u Gravataru objevil v komentářích, měli by ke komentování použít e-mailovou adresu, která není uložena v Gravataru. Dále bychom Vás chtěli upozornit na to, že je možné použít anonymní e-mailovou adresu, nebo je také možné nepoužít žádnou e-mailovou adresu, pokud si uživatelé nepřejí, aby jejich vlastní e-mailová adresa byla odeslána Gravataru. Přenosu údajů můžete zcela zabránit tím, že nepoužijete náš systém kometářů.


Načtení emojis a smajlíků

V našem WordPress blogu jsou použity grafické emojis (resp. smajlíci), tzn. malé grafické soubory vyjadřující pocity, které jsou získávány z externích serverů. Přitom poskytovatelé serverů shromažďují IP adresy uživatelů. To je nezbytné proto, aby mohla být emoji data sprostředkována internetovým prohlížečům uživatelů. Emoji servis je nabízen společností Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA.

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Automattic: https://automattic.com/privacy/. Použité domény jsou s.w.org a twemoji.maxcdn.com a současně, pokud je nám známo, jde o tzv. Content Delivery Networks, tedy servery, které slouží rychlému a zabezpečenému přenosu dat, po přenosu jsou osobní údaje uživatelů smazány.

Používání emojis se uskutečňuje na základě našich oprávněných zájmů, tzn. zájmu na atraktivním vytváření naší online nabídky dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.


Navázání kontaktu

Při navázání kontaktu s námi jsou zpracovány (např. kontaktním formulářem, e-mailem, telefonem nebo prostřednictvím sociálních sítí) údaje uživatele ke zpracování žádosti a její vyřízení dle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Údaje uživatele mohou být uloženy v Customer Relationship Management systému („CRM systém“) nebo ve srovnatelné organizaci pro žádosti.

Žádosti mažeme, pokud tyto už nejsou nezbytné. Tuto nezbytnost kontrolujeme každé dva roky; dále platí zákonná archivační povinnost.


Newsletter

Tímto sdělením Vás informujeme o obsahu našeho newsletteru a také o postupech přihlášení, doručení a statistického vyhodnocení a také o Vašem právu na vznesení námitky. S přihlášením našeho newsletteru souhlasíte s odběrem a popsanými postupy.

Obsah newsletteru: zasíláme newsletter, e-maily a další elektronická sdělení s reklamními informacemi (dále „newsletter“) jen se souhlasem odběratele nebo se zákonným svolením.

Pokud byly v rámci přihlášení k odběru newsletteru konkrétně vymezeny jeho obsahy, jsou pro svolení uživatelů rozhodující. Kromě toho obsahuje náš newsletter informace o našich produktech a o je doprovázejících informacích (např. bezpečnostní upozornění), nabídkách, akcích a naší firmě.

Double Opt-In a prokolování: přihlášení našeho newsletteru se uskuteční v tzv. Double Opt-In procesu. To znamená, že po přihlášení obdržíte e-mail, ve kterém jste požádáni o potvrzení přihlášení. Toto přihlášení je nezbytné, aby se nikdo jiný nemohl přihlásit s cizími e-mailovými adresami. Přihlášení newsletteru jsou protokolována, aby bylo možné doložit přihlašovací proces v souladu s právními požadavky. K tomu patří uložení času přihlášení a potvrzení, stejně jako IP adresa. Taktéž jsou protokolovány změny údajů, které jsou uloženy u poskytovatele zasílacích služeb.

Přihlašovací údaje: Abyste se mohli přihlásit k odběru newsletteru, stačí, pokud zadáte Vaši e-mailovou adresu. Dodatečně bychom Vách chtěli poprosit o zadání jména pro osobní oslovení v newsletteru.

Zasílání newsletteru a s ním spojené měření úspěchu se uskuteční na základě souhlasu příjemce dle čl. 6 odst. 1 písm. A, čl.7 GDPR ve spojení s § 107 odst. 2 TKG (Telekommunikationsgesetzt), resp. na základě právního svolení dle § 107 odst. 2 a 3 TKG (Telekommunikationsgesetzt).

Protokolování přihlašovacího procesu se uskuteční na základě našich oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Máme zájem na používání uživatelsky přátelského a také bezpečného systému newsletteru, který slouží jak našim obchodním zájmům, tak odpovídá očekáváním uživatelů, a kromě toho nám umožňuje dokázat Váš souhlas.

Odhlášení/zrušení – odběr našeho newsletteru můžete kdykoli odhlásit, tzn. Váš souhlas zrušit. Link k odhlášení newsletteru najdete vždy na konci každého newsletteru. Jednou přihlášené e-mailové adresy můžeme uložit až po tři roky na základě našich oprávněných zájmů, než je smažeme, abychom mohli doložit dříve daný souhlas. Zpracování těchto údajů se omezuje na účel možného odmítnutí  nároků. Individuální žádost o smazání je kdykoli možná, pokud je současně potvrzena dřívější existence souhlasu.


Newsletter – Newsletter2Go

Zasílání newsletteru se provádí prostřednictvím poskytovatele zasílací služby Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Straße 8, 10787 Berlin, Deutschland. Do podmínek ochrany údajů poskytovatele zasílací služby můžete nahlédnout zde: https://www.newsletter2go.de/datenschutz/. Poskytovatel zasílací služby je používán na základě našich oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR a na základě smlouvy zpracovatele dle čl. 28 odst. 3 S. 1 GDPR.

Poskytovatel zasílací služby může používat údaje o příjemci v pseudonymní formě, tzn. bez přiřazení k uživateli, k optimalizaci nebo zlepšení vlastní služby, např. k technické optimalizaci zasílání a zobrazení newsletterů nebo pro statistické účely. Poskytovatel zasílací služby však nepoužívá údaje našich příjemců newsletteru, aby jim sám psal nebo je předával třetím osobám.


Newsletter – měření úspěchu

Newslettery obsahují tzv. „web beacon“, tj. soubor o velikosti pixelu, který je při otevření newsletteru vyvolán naším serverem, resp. pokud používáme poskytovatele zasílací služby, je vyvolán jeho serverem. V rámci tohoto vyvolání jsou nejdříve přijaty technické informace, jako informace o prohlížeči a o Vašem systému, a také Vaše IP adresa a čas vyvolání.

Tyto informace jsou používány k technickému zlepšení služeb na základě technických dat nebo cílových skupin a jejich chování při čtení, na základě míst vyvolání (která lze určit pomocí IP adresy) nebo časů přístupu. Ke statistickému průzkumu patří rovněž zjištění, zda jsou newslettery otevírány, kdy jsou otevírány a na jaké odkazy je klikáno. Tyto informace mohou být sice z technických důvodů přiřazeny jednotlivým příjemcům newsletteru, není však ani naší snahou, ani snahou poskytovatele zasílacích služeb, pokud je použit, sledovat jednotlivé uživatele. Vyhodnocení nám slouží daleko více k tomu, abychom poznali zvyky při čtení u našich uživatelů a přizpůsobili jim náš obsah nebo abychom zasílali různé obsahy podle zájmů našich uživatelů.


Hosting

Námi využívané webhostingové služby slouží k poskytování těchto služeb: uživatelská služba infrastruktury a platformy, počítačová kapacita, paměť a databázové služby, záruky a také technické servisní služby, které používáme za účelem provozování online nabídky.

Zde zpracováváme např. naše poskytovatele hostingu, stavová data, kontaktní data, obsahová data, smluvní data, uživatelská data, metadata a komunikační data zákazníků, zájemců a návštěvníků této online nabídky na základě našich oprávněných zájmů na efektivním a bezpečném zpřístupnění této online nabídky dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR ve spojení s čl. 28 GDPR (závěr smlouvy o zpracování zakázky).


Shromažďování přístupových dat a log files

Na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR shromažďujeme, resp. náš poskytovatel hostingu, údaje o každém přístupu na server, na kterém se tato služba nachází (tzv. server log files). K přístupovým údajů patří název navštívené webové stránky, soubor, datum a čas navštívení, přenesené množství dat, hlášení o úspěšném načtení stránky, typ prohlížeče včetně verze, operační systém uživatele, referenční URL (předchozí navštívená stránka), IP adresa a dotazující provider.

Log file informace jsou z bezpečnostních důvodů (např. k objasnění zneužití nebo podvodu) uloženy po dobu trvání maximálně sedmi dnů a potom jsou smazány. Data, jejichž další uchování je nutné k důkazním účelům, jsou až do konečného objasnění příslušné události vyňata z mazání.


Google Analytics

Na základě našich oprávněných zájmů (tzn. zájmu na analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu naší online nabídky ve smylu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) používáme Google Analytics, webovou analytickou službu společnsti Google LLC („Google“). Google používá cookies. Informace o používání online nabídky uživatelem, které jsou vytvořeny pomocí cookie, jsou zpravidla přeneseny na server Google v USA a tam jsou uloženy.

Google je certifikován pod dohodou Privacy Shield a tím poskytuje záruku dodržování evropského práva na ochranu dat. (https://www.privacyshield.gov/participant?id= a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google bude tyto informace používat z našeho pověření, aby vyhodnotil používání naší online nabídky uživateli, aby sestavil zprávy o aktivitách v rámci této online nabídky a aby nám poskytl další služby spojené s používáním této online nabídky a s používáním internetu. Při tom lze ze zpracovaných dat vytvořit pseudonymní uživatelské profily uživatelů.

Používáme Google Analytics pouze s aktivovanou IP anonymizací. To znamená, že IP adresa uživatelů je Googlem zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena.

IP adresa předaná prohlížečem uživatele není propojena s jinými údaji Googlu. Uživatelé mohou ukládání cookies zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče; uživatelé kromě toho mohou zabránit zaznamenávání dat vytvořených pomocí cookie, která se vztahují k jejich používání online nabídky společnosti Google, a také zpracování těchto dat Googlem tím, že si stáhnou a nainstalují Plugin prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace o používání údajů Googlem, možnostech nastavení a zrušení naleznete v prohlášení o ochraně údajů Googlu (https://policies.google.com/technologies/ads) a také v nastaveních pro zobrazení reklamy Googlem (https://adssettings.google.com/authenticated).

Osobní údaje uživatelů jsou po 14 měsících smazány nebo anonymizovány.


Google Universal Analytics

Používáme Google Universal Analytics v úpravě jako „Universal Analytics“. „Universal Analytics“ označuje postup Googlu Analytics, u kterého se provádí analýza uživatele na základě pseudonymního ID uživatele a tím je vytvořen pseudonymní profil uživatele s informacemi z používání různých zařízení (tzv. „cross-device tracking“).


Vytváření cílové skupiny s Google Analytics

Používáme Google Analytics, aby inzerce vložená reklamními službami Googlu a jeho partnery byla zobrazována pouze těm uživatelům, kteří projevili zájem o naši online nabídku nebo vykazují určité charakteristické znaky (např. zájmy o určitá témata nebo produkty, které jsou stanoveny na základě navštívených webových stránek), které předáváme Googlu (tzv. „Remarketing“, resp. „Google Analytics Audiences“). Pomocí Remarketing Audiences chceme také zajistit to, aby naše inzerce odpovídala potenciálnímu zájmu uživatelů a nepůsobila obtěžujícím dojmem.


Google AdWords a Conversion měření

Na základě našich oprávněných zájmů (tzn. zájmu na analýze, optimalizaci, ekonomickém provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) používáme služby Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).

Google je certifikován dohodou Privacy Shield, a tím poskytuje záruku dodržování evropského práva na ochranu údajů. (https://www.privacyshield.gov/participant?id =a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Používáme online reklamní programm Google „AdWords“, abychom mohli umístit reklamu v reklamní síti Googlu (např. ve výsledcích vyhledávání, ve videech, na webových stránkách apod.), aby byla zobrazena uživatelům, kteří mají pravděpodobný zájem na těchto reklamních sděleních. To nám umožňuje cíleně zobrazovat reklamu v rámci naší online nabídky, abychom mohli uživatelům prezentovat jen tu reklamu, která odpovídá jejich potenciálním zájmům. Pokud je uživateli zobrazena např. reklama na produkty, o které projevil zájem na jiných webových stránkách, jedná se zde o „remarketing“. Za těmito účely je při vyvolání našich a jiných webových stránek, na kterých jsou aktivní služby Google Marketingu, společností Google bezprostředně proveden kód a do webové stránky se napojí tzv. (re)marketing tagy (neviditelné grafiky nebo kódy, označované také jako „web beacons“). S jejich pomocí se na zařízení uživatelů uloží individuální cookie, tzn. malý soubor (místo cookies lze použít srovnatelné technologie). V tomto souboru je zaznamenáno, jaké internetové stránky uživatel navštívil, o jaké obsahy se zajímal a na jaké nabídky uživatel klikl, dále technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, čas navštívení a také další údaje o užívání online nabídky.

Dále obdržíme individuální „conversion cookie“. Tyto informace, které jsou vyžádány pomocí cookies, slouží Googlu k tomu, aby pro nás vyhotovil conversion statistiky. Dozvíme se však jen anonymní celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu a kteří byli převedeni dále na stránku opatřenou conversion tracking tagem. Nezískame však žádné informace, se kterými lze uživatele osobně identifikovat.

Údaje uživatelů jsou anonymně zpracovány v rámci služeb Google Marketingu. Tzn. Google neukládá a nezpracovává např. jméno nebo e-mailovou adresu uživatelů, nýbrž zpracovává relevatní údaje vztahující se ke cookies v rámci pseudonymních uživatelských profilů. Tzn. z hlediska Googlu nejsou reklamy spravovány pro konkrétně identifikovatelnou osobu a zobrazovány konkrétně identifikovatelné osobě, nýbrž majiteli cookie, nezávisle na tom, kdo tento majitel cookie je. To neplatí, pokud uživatel Googlu výslovně povolil zpracovávat tyto údaje bez psedonymizace. Shromažďované informace o uživateli jsou předány společnosti Google a jsou uloženy na serverech Googlu v USA.

Další informace o používání údajů Googlem, možnostech nastavení a zrušení naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads) a také v nastaveních pro zobrazení reklamy Googlem (https://adssettings.google.com/authenticated).


Jetpack (WordPress Stats)

Na základě našich oprávněných zájmů (tzn. zájmu na analýze, optimalizaci, ekonomickém provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) používáme Plugin Jetpack (zde podfunkce „Wordpress Stats“), který zahrnuje nástroj ke statistickému vyhodnocování přístupu návštěvníků a je provozován společností Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. Jetpack používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy na Vašem počítači a které umožňují analýzu používání webové stránky Vámi.

Informace o Vašem používání této online nabídky, které byly vytvořeny prostřednictvím cookie, jsou uloženy na serveru v USA. Současně mohou být vytvořeny uživatelské profily uživatelů ze zpracovaných údajů, přičemž jsou tyto použity jen za účelem analýzy a nikoli za účelem reklamy. Další informace najdete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Automattic: https://automattic.com/privacy/ a odkaz na Jetpack-Cookies: https://jetpack.com/support/cookies/.


Facebook Pixel, Custom Audiences a Facebook Conversion

Na základě našich oprávněných zájmů na analýze, optimalizaci, ekonomickém provozu naší online nabídky a za těmito účely jsou v rámci naší online nabídky používány tzv. „Facebook Pixel“ sociální sítě Facebook, které jsou provozovány společností Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, resp. pokud máte sídlo v EU, jsou provozovány společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“).

Facebook je certifikován dohodou Privacy Shield, a tím poskytuje záruku dodržování evropského práva na ochranu údajů. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Pomocí Facebook Pixels je pro Facebook možné určit návštěvníky naší online nabídky jako cílovou skupinu pro zobrazení reklamy (tzv. „Facebook Ads“). Podle toho používáme Facebook Pixel, aby se námi zařazené Facebook Ads zobrazily pouze takovým uživatelům Facebooku, kteří projevili zájem o naši online nabídku nebo vykazují určité charakteristické znaky (např. zájem o určitá témata nebo produkty, které jsou určeny na základě navštívených webových stránek), které předáváme společnosti Facebook (tzv. „Custom Audiences“). Pomocí Facebook Pixels chceme zajistit to, aby naše Facebook Ads odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a nepůsobily rušivě. Dále můžeme pomocí Facebook Pixels sledovat účinnost reklamy Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu tím, že vidíme, zda uživatelé po kliknutí na reklamní inzerci Facebook byli přesměrováni na naši webovou stránku (tzv. „conversion“).

Zpracování údajů Facebookem se uskutečňuje v rámci směrnice Facebooku o používání dat. Podle toho obdržíte všeobecné informace o zobrazování Facebook Ads, ve směrnici Facebooku o používání dat: https://www.facebook.com/policy.php. Zvláštní informace a detaily o Facebook Pixel a jeho způsobu funkce najdete v centru nápovědy Facebooku: https://www.facebook.com/business/help/

Začlenění prostřednictvím Facebook-Pixel a použití Vašich dat k zobrazení Facebook Ads můžete odmítnout. K nastavení způsobu zobrazení reklamy v rámci Facebooku můžete vyvovalat stránku Facebookem k tomu zřízenou a tam se řídit pokyny k nastavení reklamy na základě používání: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Nastavení se provedou nezávisle na platformě, tzn. budou převzata pro všechna zařízení, jako je stolní počítač nebo mobilní zařízení.

Používání Cookies, které slouží k měření dosahu a reklamním účelům, můžete kromě toho odmítnou přes deaktivovací stránku reklamní initiativy sítě (http://optout.networkadvertising.org/) a dodatečně přes US americkou webovou stránku (http://www.aboutads.info/choices) nebo přes evropskou webovou stránku (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).


Online prezentace na sociálních médiích

Provozujeme online prezentace v rámci sociálních sítí a platformen, abychom zde mohli komunikovat s aktivními zákazníky, zájemci a uživateli a abychom je mohli informovat o našich službách. Při vyvolání příslušných  sítí a platformen platí obchodní podmínky a směrnice pro zpracování údajů jejich příslušných provozovatelů.

Pokud není uvedeno v rámci našeho prohlášení o ochraně údajů jinak, zpracováváme údaje uživatelů, pokud s námi tito komunikují v rámci sociálních sítí a platforem, např. píší příspěvky na našich online prezentacích nebo nám zasílají zprávy.


Začlenění služeb a obsahů třetích osob

V rámci naší online nabídky používáme na základě našich oprávněných zájmů (tzn. zájmu na analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nabídky služeb a obsahů třetích poskytovatelů, začlenění jejich obsahů a služeb, jako např. videa nebo druhy písma (následně jednotně označované jako “obsahy”).

To vždy předpokládá, že třetí poskytovatelé těchto obsahů zaznamenají IP adresu uživatelů, protože bez IP adresy by nemohly zasílat obsahy do prohlížeče uživatelů. Proto je pro zobrazení těchto obsahů nutná IP adresa. Snažíme se používat pouze takové obsahy, jejichž příslušní poskytovatelé používají IP adresu pouze k dodání obsahů. Třetí poskytovatelé mohou dále používat pro statistické nebo marketingové účely takzvané Pixel Tags (neviditelné grafiky, označované také jako „web beacons“). Pomocí „Pixel Tags“ mohou být vyhodnocovány informace, jako navštěvnost stránky na těchto webových stránkách. Pseudonymní informace mohou být dále uloženy v cookies na zařízení uživatelů, mimo jiné obsahují technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, čas návštěvy a také další údaje o používání naší online nabídky, a také mohou být spojeny s podobnými informacemi z jiných zdrojů.


Vimeo

Můžeme začlenit videa platformy “Vimeo” poskytovatele Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Prohlášení o ochraně údajů: https://vimeo.com/privacy. Upozorňujeme na to, že Vimeo může použít Google Analytics, a k tomu odkazujeme na prohlášení o ochraně údajů (https://www.google.com/policies/privacy) a také možnosti  opt-out pro Google Analytics  (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) nebo nastavení Google pro užívaní údajů za marketingovými účely   (https://adssettings.google.com/.).


Youtube

Začleňujeme videa platformy “YouTube” poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.


Google Fonts

Začleňujeme druhy písma („Google Fonts“) poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.


Google reCAPTCHA

Začleňujeme funkci k rozpoznání Bots, např. při vkládání do online formulářů („reCAPTCHA“) poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.


Google Maps

Začleňujeme mapy služby “Google Maps” poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ke zpracovaným údajům mohou patřit zvláště IP adresy a údaje o lokalitě uživatelů, které však nemohou být shromažďovány bez jejich svolení (v obvyklém případě provedeno v rámci nastavení jejich mobilních zařízení). Údaje mohou být zpracovány v USA. Prohlášení o ochraně údajů:  https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.


Druhy písma Typekit společnosti Adobe

Na základě našich oprávněných zájmů (tzn. zájmu na analýze, optimalizaci, ekonomickém provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) používáme externí druhy písma „Typekit“ poskytovatele  Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland. Adobe je certifikován dohodou Privacy Shield, a tím poskytuje záruku dodržování evropského práva na ochranu údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active).


Používání Facebook Social Plugins

Na základě našich oprávněných zájmů (tzn. zájmu na analýze, optimalizaci, ekonomickém provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) používáme Social Plugins („Plugins“) sociální sítě facebook.com, který je provozován společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland („Facebook“). Plugins mohou zobrazovat interaktivní prvky nebo obsahy (např. videa, grafiky nebo textové příspěvky) a jsou rozeznatelné na jednom z log Facebooku (bílé „f“ na modré dlaždici, pojmy „like“, „To se mi líbí“ nebo znak „zdviženy palec“) nebo jsou označeny dodatkem „Facebook Social Plugin“. Seznam a vzhled Facebook Social Plugins je k nahlédnutí zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook je certifikován dohodou Privacy Shield, a tím poskytuje záruku dodržování evropského práva na ochranu údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Pokud uživatel vyvolá funkci této online nabídky, která takový plugin obsahuje, vytvoří jeho zařízení přímé spojení se servery Facebooku. Obsah pluginů bude Facebookem přenesen přímo na zařízení uživatele a z něj bude začleněn do online nabídky. Přitom lze ze zpracovaných údajů vytvořit profily používání uživatelů. Nemáme proto žádný vliv na rozsah dat, který Facebook pomocí tohoto pluginu shromáždí, a uživatele proto informujeme podle našeho stavu znalostí.

Začleněním pluginů obdrží Facebook informaci, že uživatel vyvoval příslušnou stránku online nabídky. Je-li uživatel přihlášen na Facebooku, může Facebook tuto návštěvu k jeho účtu na Facebooku přiřadit. Pokud uživatel interaguje s pluginy, například stiskne tlačítko „like“ nebo připojí komentář, bude příslušná informace přenesena z jeho zařízení na Facebook a tam bude uložena. Jestliže uživatel není členem Facebooku, existuje přesto možnost, že Facebook jeho IP adresu zjistí a uloží. Podle Facebooku je v Německu uložena pouze anonymizovaná IP adresa.

Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a používání společností Facebook a také toho se týkající práva a možnosti nastavení k ochraně soukromé sféry uživatelů, mohou uživatelé najít v pokynech o ochraně dat společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Je-li uživatel členem Facebooku a nechce, aby o něm Facebook přes tuto online nabídku shromažďoval údaje a propojil je s jeho členskými údaji na Facebooku, musí se odhlásit od používání naší online nabídky na Facebooku a smazat své cookies. Další nastavení a námitky k používání údajů pro reklamní účely jsou v rámci nastavení profilu na Facebooku možné: https://www.facebook.com/settings?tab=ads nebo přes US americkou stránku http://www.aboutads.info/choices/ nebo přes evropskou stránku http://www.youronlinechoices.com/. Nastavení se provádějí nezávisle na platformě, tzn. jsou převzata pro všechna zařízení, jako je stolní počítač nebo mobilní zařízení.

Vyhotoveno prostřednictvím Datenschutz-Generator.de advokáta Dr. Thomase Schwenkeho

Back To Top